You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Automation/fastlane/metadata/android/nl-NL/changelogs/119.txt

5 lines
442 B

* Opgelost: beheer van DateTimeTrigger werd soms onjuist opnieuw geladen terwijl de service werd uitgevoerd
* Opgelost: DateTimeTrigger: Herhaalde uitvoeringen soms niet werken
* Opgelost: DateTimeTrigger: Herhaalde uitvoeringen bleven lopen nadat de service was gestopt
* Opgelost: app heeft de meest recente wifi-naam die is verbonden met
* Opgelost: er wordt geen app-lijst weergegeven wanneer u probeert te kiezen welke app u wilt starten