translations

This commit is contained in:
jens 2022-06-13 19:59:14 +02:00
parent 16817e6f53
commit a69bbb1e05
11 changed files with 912 additions and 703 deletions

View File

@ -721,4 +721,19 @@
<string name="explanationBroadcastTrigger">De meeste gebeurtenissen op uw telefoon worden \"gepubliceerd\" door ze uit te zenden in het hele besturingssysteem.\nHet in- en uitschakelen van de vliegtuigmodus zal bijvoorbeeld een dergelijke uitzending activeren. Die uitzendingen zijn niet automatisch zichtbaar/hoorbaar, maar als een applicatie (zoals Automation) geïnteresseerd is, kan deze erop aansluiten. Wanneer ze zich voordoen, wordt het een melding gegeven en kan het reageren.\n\nU kunt hier een uitzendgebeurtenis definiëren waarop de toepassing zal wachten. U kunt het handmatig invoeren, ergens vandaan kopiëren en plakken of er een kiezen uit de lijst met suggesties. Omdat deze trigger bedoeld is en zeer flexibel is, kan ik u geen uitleg geven voor de items.\n\nDe lijst met suggesties beweert niet volledig te zijn. Ga naar de onderstaande URL om de Android-documentatie te bekijken.\nOok kan elke app aangepaste gebeurtenissen verzenden die natuurlijk niet in de Android-documentatie worden weergegeven.\n\nVeel uitzendingen vereisen specifieke machtigingen om te kunnen werken. Ik probeer toestemmingen te vragen waarvan ik weet dat ze nodig zijn. Als u denkt dat er een toestemming vereist is voor de actie die u hebt ingevoerd, laat het me dan weten.\n\nNiet ontvangen betekent dat er sinds de service is gestart niet meer zo\'n uitzending is geweest. Inspelen op bepaalde parameters is in ontwikkeling.</string>
<string name="logsExplanation">Om onnodige slijtage van uw opslag te voorkomen, worden logboeken niet standaard opgeslagen. Dus als u een probleem hebt, activeer dan eerst de inloginstellingen en stel het logniveau in op 5. Reproduceer vervolgens het probleem. Alleen dan kunnen logs worden bijgevoegd.</string>
<string name="directionStringDoesNotContain">bevat geen</string>
<string name="runExecutable">Script of programma uitvoeren</string>
<string name="path">Pad</string>
<string name="parameters">Parameters</string>
<string name="chooseExecutable">Kies programma</string>
<string name="runAsRoot">Uitvoeren als Root</string>
<string name="selectValidExecutable">Selecteer een geldig programma.</string>
<string name="fileNotExecutable">Het programma kan niet worden uitgevoerd.</string>
<string name="wifiExplanation1">Apps voor Android Q of hoger kunnen helaas WIFI niet meer aan- of uitzetten. Dat is niet mijn schuld, het was een beslissing van Google om dit te beperken. U kunt deze beperking omzeilen door uw apparaat te rooten en het onderstaande selectievakje te activeren. Als alternatief kunt u deze applicatie downloaden van F-Droid of mijn website, omdat ik niet gedwongen ben om de nieuwste API-niveau in die versies te richten.</string>
<string name="wifiExplanation2">Wanneer vliegtuigmodus is geactiveerd, kan wifi alleen worden omgeschakeld vanuit toepassingen wanneer u root-permissies voor that.</string>
<string name="usingRoot">gebruik Root</string>
<string name="runExecutableExplanation">Je kunt hier een script of programma selecteren dat als actie wordt uitgevoerd.\n\nMaar er zijn wel een aantal vereisten waar je zelf mee aan de slag moet. Google heeft het erg moeilijk gemaakt om iets anders dan gewone Android applicaties uit te voeren.\n1.\nHet bestand moet in het bestandssysteem gemarkeerd zijn als uitvoerbaar. Op een gewoon Android systeem (zonder root) is dit eigenlijk het moeilijkste.\n2.\nDat betekent ook dat Automation het bestand moet kunnen uitvoeren, niet alleen de eigenaar of de groep.\n3.\nAls het een script is, moet een geldige shell worden opgegeven in de header van het script.</string>
<string name="tetheringActive">tethering is actief</string>
<string name="tetheringNotActive">tethering is niet actief</string>
<string name="tetheringState">Tethering-status</string>
</resources>

View File

@ -1,703 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="ruleActivate">Активация правила %1$s</string>
<string name="profileActivate">Активация профиля %1$s</string>
<string name="ruleActivateToggle">Активация правила %1$s в режиме переключения</string>
<string name="addPoi">Добавить местоположение</string>
<string name="addRule">Добавить правило</string>
<string name="poiList">Список местоположений:</string>
<string name="ruleList">Список правил:</string>
<string name="pleaseEnterValidName">Пожалуйста, введите корректное имя.</string>
<string name="pleaseSpecifiyTrigger">Пожалуйста, укажите хотя бы один триггер.</string>
<string name="pleaseSpecifiyAction">Пожалуйста, укажите хотя бы одно действие.</string>
<string name="serviceWontStart">Отсутствуют правила. Сервис не запустится</string>
<string name="serviceStarted">Служба Automation запущена</string>
<string name="version">Версия %1$s.</string>
<string name="distanceBetween">Расстояние между местоположением GPS и местоположением сети составляет %1$d метров. Это знчение и плюс 1м должно быть минимальным радиусом.</string>
<string name="positioningWindowNotice">Если вы находитесь в здании, настоятельно рекомендуется размещать устройство рядом с окном до тех пор, пока GPS координаты не будут определены. В противном случае это может занять очень много времени или вообще не будет возможным.</string>
<string name="gettingPosition">Получение GPS координат. Пожалуйста, подождите...</string>
<string name="yes">Да</string>
<string name="no">Нет</string>
<string name="pleaseEnterValidLatitude">Укажите широту.</string>
<string name="pleaseEnterValidLongitude">Укажите долготу.</string>
<string name="pleaseEnterValidRadius">Укажите допустимый радиус.</string>
<string name="selectOneDay">Выберите хотя бы один день.</string>
<string name="whatToDoWithRule">Что делать с правилом?</string>
<string name="whatToDoWithPoi">Что делать с местоположением?</string>
<string name="whatToDoWithProfile">Что делать с профилем?</string>
<string name="delete">Удалить</string>
<string name="deleteCapital">Удалить</string>
<string name="serviceStopped">Служба автоматизации остановлена.</string>
<string name="logServiceStopping">Служка останавливается.</string>
<string name="stillGettingPosition">Всё ещё получаю GPS координаты</string>
<string name="lastRule">Последнее правило:</string>
<string name="at">в</string>
<string name="service">Служба:</string>
<string name="getCurrentPosition">Получить текущее местоположение</string>
<string name="savePoi">Сохранить местоположение</string>
<string name="deletePoi">Удалить местоположение</string>
<string name="latitude">Широта</string>
<string name="longitude">Долгота</string>
<string name="ruleName">Имя правила</string>
<string name="triggers">Триггер(ы)</string>
<string name="triggersComment">и-логика (все должны применяться одновременно)</string>
<string name="addTrigger">Добавить триггер</string>
<string name="actions">Действие(я)</string>
<string name="actionsComment">(будет выполнено в таком порядке)</string>
<string name="addAction">Добавить действие</string>
<string name="saveRule">Сохранить правило</string>
<string name="monday">Понедельник</string>
<string name="tuesday">Вторник</string>
<string name="wednesday">Среда</string>
<string name="thursday">Четверг</string>
<string name="friday">Пятница</string>
<string name="saturday">Суббота</string>
<string name="sunday">Воскресенье</string>
<string name="start">Начало</string>
<string name="end">Конец</string>
<string name="save">Сохранить</string>
<string name="urlToTrigger">URL для вызова:</string>
<string name="urlLegend">Переменные:\nВы можете использовать следующие переменные. При срабатывании они будут заменены соответствующим значением на вашем устройстве. Скобки- часть переменной.\n\n[uniqueid] - уникальный идентификатор\n[serialnr] - серийный номер(&lt; Android 9)\n[latitude] - широта\n[longitude] - долгота\n[phonenr] - Номер последнего входящего или исходящего вызова\n[d] - День месяца, 2 цифры с начальными нулями\n[m] Месяц, 2 цифры с начальными нулями\n[Y] - Год, 4 цифры\n[h] - 12-часовой формат часа с начальными нулями\n[H] - 24-часовой формат часа с начальными нулями\n[i] - Минуты с начальными нулями\n[s] - Секунды с начальными нулями\n[ms] - миллисекунды\n[notificationTitle] - заголовок последнего уведомления\n[notificationText] - текст последнего уведомления</string>
<string name="wifi">Wi-Fi</string>
<string name="activating">Активация</string>
<string name="deactivating">Деактивация</string>
<string name="bluetoothFailed">Не удалось запустить Bluetooth. Есть ли у этого устройства Bluetooth?</string>
<string name="urlTooShort">URL-адрес должен содержать не менее 10 символов.</string>
<string name="enterPhoneNumberAndText">Введите номер телефона и текстовое сообщение.</string>
<string name="selectTypeOfTrigger">Выберите тип триггера</string>
<string name="entering">вхождение</string>
<string name="leaving">покидание</string>
<string name="noPoisSpecified">Вы не создали местоположение. Начните с этого.</string>
<string name="started">запущено</string>
<string name="stopped">остановлено</string>
<string name="connected">подключено</string>
<string name="disconnected">отключено</string>
<string name="selectPoi">Выберите местоположение</string>
<string name="selectTypeOfAction">Выберите тип действия</string>
<string name="selectSoundProfile">Выберите звуковой профиль</string>
<string name="whatToDoWithTrigger">Что делать с триггером?</string>
<string name="whatToDoWithAction">Что делать с действием?</string>
<string name="radiusHasToBePositive">Радиус должен быть положительным числом.</string>
<string name="poiStillReferenced">Есть еще правила, которые ссылаются на это местоположение (%1$s). Удаление невозможно.</string>
<string name="generalSettings">Общие настройки</string>
<string name="startAtSystemBoot">Запуск при загрузке системы</string>
<string name="onOff">Вкл/Выкл</string>
<string name="writeLogFile">Запись файла журнала</string>
<string name="useTextToSpeechOnNormalSummary">Использовать TextToSpeech в обычном режиме</string>
<string name="useTextToSpeechOnVibrateSummary">Использовать TextToSpeech в режиме вибрации</string>
<string name="useTextToSpeechOnSilentSummary">Использовать TextToSpeech в режиме не беспокоить</string>
<string name="useTextToSpeechOnNormalTitle">TTS в обычном режиме</string>
<string name="useTextToSpeechOnVibrateTitle">TTS в режиме вибрации</string>
<string name="useTextToSpeechOnSilentTitle">TTS в режиме не беспокоить</string>
<string name="positioningSettings">Настройки позиционирования</string>
<string name="listenToWifiState">Прослушивание изменений состояния Wi-Fi, если возможно</string>
<string name="wifiState">Состояние Wi-Fi</string>
<string name="listenToAccelerometerState">Следить за движением устройства когда Wi-Fi недоступен</string>
<string name="accelerometer">Акселерометр</string>
<string name="accelerometerTimer">Использовать акселерометр через x минут без смены базовой станции сотовой станции</string>
<string name="cellMastIdleTime">Время простоя базовой станции сотовой связи</string>
<string name="accelerometerThresholdDescription">Порог срабатывания акселерометра</string>
<string name="accelerometerThreshold">Порог срабатывания акселерометра</string>
<string name="positioningThresholds">Порог срабатывания GPS координат</string>
<string name="minimumDistanceChangeForGpsLocationUpdates">Минимальное изменение расстояния для обновления местоположения по GPS</string>
<string name="distanceForGpsUpdate">Расстояние для обновления местоположения по GPS [м]</string>
<string name="minimumDistanceChangeForNetworkLocationUpdates">Минимальное изменение расстояния для обновления местоположения по базовым станциям сотовой связи</string>
<string name="distanceForNetworkUpdate">Расстояние для обновления местоположения по базовым станциям сотовой связи [м]</string>
<string name="satisfactoryAccuracyGps">Удовлетворительная точность определения местоположения по GPS в метрах</string>
<string name="gpsAccuracy">Точность GPS [м]</string>
<string name="satisfactoryAccuracyNetwork">Удовлетворительная точность определения местоположения по базовым станциям сотовой связи в метрах</string>
<string name="networkAccuracy">Точность местоположения по сотовой связи [м]</string>
<string name="minimumTimeForLocationUpdates">Минимальное изменение времени в миллисекундах для обновления местоположения</string>
<string name="timeForUpdate">Период обновления [миллисекунды]</string>
<string name="soundSettings">Настройки звука</string>
<string name="showHelp">Показать справку</string>
<string name="rules">Правила</string>
<string name="helpTextRules">Все триггеры в правиле связаны логикой И. Правило будет применяться только в том случае, если будут выполнены все триггеры. Если вы хотите логику ИЛИ, создайте другое правило.</string>
<string name="timeframes">Временные интервалы</string>
<string name="helpTextTimeFrame">Если вы указываете правило с временными интервалами, у вас есть два варианта. Вы можете выбрать между началом ИЛИ окончанием временного интервала. Правило срабатывает только один раз. Поэтому, если вы создадите правило с &quot;начало временного интервала&quot; в качестве триггера и позволите ему изменить ваш звуковой профиль на вибрацию, это не означает, что телефон автоматически перейдет в обычный режим, когда временной интервал закончится. Если вам это необходимо,создайте другое правило с другим временным интервалом.</string>
<string name="helpTextSound">На главном экране есть возможность заблокировать изменение уровня громкости вызова сконфигурированными правилами, например, вы можете быть в ситуации или месте, где необходим обычный режим звука, но в настоящее время его использовать нельзя. Эта функция автоматически отключится по истечении заданного времени. Нажмите кнопку +, чтобы задать необходимый период времени. После включения, вы можете вручную выключить его с помощью кнопки переключения (и таким образом снова включить изменения громкости звука).</string>
<string name="toggableRules">Переключаемые правила</string>
<string name="helpTextToggable">Правила имеют флаг &quot;Переключаемый&quot;. Это означает, что если правило выполняется, а затем те же самые триггеры применяются снова, то правило будет выполняться в противоположное состояние, если это возможно. В настоящее время это будет происходить только с NFC-метками. Если вы поднесете телефон к NFC-метке повтороно и с ними будет связано правило с флагом “Переключаемый”, оно будет выполнять противоположное текущему состоянию действие, например, Wi-Fi будет отключен, если он в данный момент включен.</string>
<string name="helpTextProcessMonitoring">Если вы создадите правило мониторинга процесса, приложение будет проверять наличие этого процесса каждые x секунд (период может быть изменён в настройках). Увеличение периода мониторинга приведёт к задержке срабатывания правила, но частый мониторинг повышает потребление батареи. И Android не отправляет широковещательные сообщения такого рода.</string>
<string name="helpTitleEnergySaving">Энергосбережение</string>
<string name="helpTextEnergySaving"></string>
<string name="speedMaximumTimeBetweenLocations">Максимальное время между 2 местоположениями для определения скорости.</string>
<string name="speedMaximumTime">Время в минутах</string>
<string name="exceeds">превышает</string>
<string name="dropsBelow">падает ниже</string>
<string name="settingsCategoryNoiseLevelMeasurements">Измерение уровня шума</string>
<string name="timeBetweenNoiseLevelMeasurementsSummary">Секунды между измерениями уровня шума</string>
<string name="timeBetweenNoiseLevelMeasurementsTitle">Секунды между измерениями уровня шума</string>
<string name="lengthOfNoiseLevelMeasurementsSummary">Длина в секундах для каждого измерения уровня шума</string>
<string name="lengthOfNoiseLevelMeasurementsTitle">Длина каждого измерения уровня шума</string>
<string name="referenceValueForNoiseLevelMeasurementsSummary">Физическое эталонное значение для измерения уровня шума</string>
<string name="referenceValueForNoiseLevelMeasurementsTitle">Эталон для измерения шума</string>
<string name="logLevelSummary">Уровень журнала (1 = минимум, 5 = максимум)</string>
<string name="logLevelTitle">Уровень журнала</string>
<string name="ruleActive">Правило активно</string>
<string name="triggerPointOfInterest">Местоположение </string>
<string name="triggerTimeFrame">Временной интервал</string>
<string name="triggerCharging">Зарядка аккумулятора</string>
<string name="triggerUsb_host_connection">USB-подключение к компьютеру</string>
<string name="triggerSpeed">Скорость</string>
<string name="triggerNoiseLevel">Уровень фонового шума</string>
<string name="actionSetWifi">Wi-Fi</string>
<string name="actionSetBluetooth">Bluetooth</string>
<string name="actionSetUsbTethering">Режим USB-модема</string>
<string name="actionSetWifiTethering">Режим Wi-Fi-точки доступа</string>
<string name="actionSetBluetoothTethering">Режим Bluetooth-модема</string>
<string name="actionSetDisplayRotation">Вращение дисплея</string>
<string name="actionTurnWifiOn">включить Wi-Fi</string>
<string name="actionTurnWifiOff">выключить Wi-Fi</string>
<string name="actionTurnBluetoothOn">включить Bluetooth</string>
<string name="actionTurnBluetoothOff">выключить Bluetooth</string>
<string name="actionTriggerUrl">Вызвать URL-адрес</string>
<string name="actionChangeSoundProfile">Изменение звукового профиля</string>
<string name="actionTurnUsbTetheringOn">включить режим USB-модема</string>
<string name="actionTurnUsbTetheringOff">выключить режим USB-модема</string>
<string name="actionTurnWifiTetheringOn">включить Wi-Fi точку доступа</string>
<string name="actionTurnWifiTetheringOff">выключить Wi-Fi точку доступа</string>
<string name="actionTurnBluetoothTetheringOn">включить режим Bluetooth-модема</string>
<string name="actionTurnBluetoothTetheringOff">выключить режим Bluetooth-модема</string>
<string name="actionTurnAirplaneModeOn">включить режим полета</string>
<string name="actionTurnAirplaneModeOff">выключить режим полета</string>
<string name="actionEnableScreenRotation">включить поворот экрана</string>
<string name="actionDisableScreenRotation">отключить поворот экрана</string>
<string name="screenRotationEnabled">Поворот экрана включен.</string>
<string name="screenRotationDisabled">Поворот экрана отключен.</string>
<string name="screenRotationAlreadyEnabled">Поворот экрана уже был включен.</string>
<string name="screenRotationAlreadyDisabled">Поворот экрана уже был отключен.</string>
<string name="noPoisDefinedShort">Местоположения не созданы.</string>
<string name="activePoi">Активное местоположение:</string>
<string name="closestPoi">Ближайшее местоположение:</string>
<string name="overview">Обзор</string>
<string name="poi">Местоположение </string>
<string name="pois">Местоположения</string>
<string name="helpTextPoi">Местоположение состоит из GPS-координат и радиуса. Поскольку позиционирование через вышки сотовой связи довольно неточно (но быстро и эффективно), не указывайте радиус слишком маленьким. Приложение предложит вам минимальный радиус при создании нового местоположения.</string>
<string name="serviceNotRunning">Служба не работает.</string>
<string name="general">Общая информация</string>
<string name="generalText">Чтобы использовать эту программу, вы должны настроить правила. Они содержат триггеры, например, вхождение в зону местоположения или начало временного интервала. После того, как это будет сделано, нажмите кнопку включения/выключения на главном экране.</string>
<string name="failedToTriggerBluetooth">Не удалось запустить Bluetooth. Есть ли у этого устройства Bluetooth?</string>
<string name="startServiceAfterAppUpdate">Запустить службу автоматически после обновления приложения, если она была запущена ранее.</string>
<string name="startServiceAfterAppUpdateShort">Запустить службу после обновления</string>
<string name="wifiConnection">Подключение Wi-Fi</string>
<string name="wifiName">Имя Wi-Fi</string>
<string name="enterWifiName">Введите имя Wi-Fi. Оставьте пустым для любого Wi-Fi.</string>
<string name="cancel">Отмена</string>
<string name="starting">запуск</string>
<string name="stopping">остановка</string>
<string name="connecting">подключение</string>
<string name="disconnecting">отсоединение</string>
<string name="exceeding">превышение</string>
<string name="droppingBelow">опускание ниже</string>
<string name="connectedToWifi">подключено к Wi-Fi \&quot;%1$s\&quot;</string>
<string name="disconnectedFromWifi">отключено от Wi-Fi \&quot;%1$s\&quot;</string>
<string name="anyWifi">любой Wi-Fi</string>
<string name="cantStopIt">Невозможно остановить.</string>
<string name="settingsCategoryHttp">HTTP(s) Запросы</string>
<string name="httpAcceptAllCertificatesTitle">Принять все сертификаты</string>
<string name="httpAcceptAllCertificatesSummary">Пропустить проверку валидности SSL-сертификатов (рекомендуется не активировать эту функцию)</string>
<string name="httpAttemptsSummary">Количество попыток в случае ошибок подключения для HTTP-запросов</string>
<string name="httpAttemptsTitle">Количество попыток HTTP</string>
<string name="httpAttemptsTimeoutSummary">Тайм-аут для HTTP-запросов [секунды]</string>
<string name="httpAttemptsTimeoutTitle">Тайм-аут [сек]</string>
<string name="httpAttemptGapSummary">Пауза перед очередной попыткой [секунды]</string>
<string name="httpAttemptGapTitle">Пауза [сек]</string>
<string name="runManually">Запуск вручную</string>
<string name="serviceHasToRunForThat">Для этого служба должна быть запущена.</string>
<string name="gpsComparison">Сравнение GPS</string>
<string name="timeoutForGpsComparisonsTitle">Тайм-аут GPS [сек]</string>
<string name="timeoutForGpsComparisonsSummary">Максимальное время получения GPS-местоположения в секундах. По истечении этого времени будет применено последнее известное местоположение.</string>
<string name="rememberLastActivePoiSummary">Если вы находитесь в каком-то местоположении, перезагружаете устройство или приложение и покидаете это местоположение, при старте приложение будет запускать правила, связанные с выходом из этого местоположения.</string>
<string name="rememberLastActivePoiTitle">Запомнить последнее активное местоположение</string>
<string name="muteTextToSpeechDuringCallsTitle">Отключение звука во время звонков</string>
<string name="muteTextToSpeechDuringCallsSummary">Отключение звука TextToSpeech во время звонков</string>
<string name="anotherPoiByThatName">Местоположение с таким названием уже существует.</string>
<string name="anotherRuleByThatName">Правило с таким названием уже существует.</string>
<string name="startOtherActivity">Запуск другого приложения</string>
<string name="selectApplication">Выберите приложение</string>
<string name="selectPackageOfApplication">Выберите пакет приложения</string>
<string name="selectActivityToBeStarted">Выберите Activity выбранного пакета</string>
<string name="errorStartingOtherActivity">Ошибка запуска Activity</string>
<string name="anotherAppIsRunning">Другое приложение запускается/останавливается</string>
<string name="settingsCategoryProcessMonitoring">Мониторинг процесса</string>
<string name="timeBetweenProcessMonitoringsTitle">Период мониторингама процесса в секундах</string>
<string name="timeBetweenProcessMonitoringsSummary">Чем меньше, тем выше расход батареи</string>
<string name="processes">Процессы</string>
<string name="processMonitoring">Мониторинг процесса</string>
<string name="settings">Настройки</string>
<string name="settingsErased">Настройки стерты.</string>
<string name="settingsSetToDefault">Настройки установлены по умолчанию.</string>
<string name="batteryLevel">Уровень заряда батареи</string>
<string name="selectSpeed">Выберите скорость</string>
<string name="selectBattery">Выберите уровень заряда батареи</string>
<string name="privacy">Политика конфиденциальности</string>
<string name="privacyConfirmationText">На вашем устройстве будет запущен браузер и загрузится политика конфиденциальности с веб-сайта разработчика.</string>
<string name="waitBeforeNextAction">Ожидание перед следующим действием</string>
<string name="wakeupDevice">Пробудить устройство</string>
<string name="waitBeforeNextActionEnterValue">Введите значение в миллисекундах, сколько времени необходимо ждать перед следующеим действием.</string>
<string name="wakeupDeviceValue">Введите значение в миллисекундах как долго устройство должно бодрствовать. 0 для значений по умолчанию.</string>
<string name="enterAPositiveValidNonDecimalNumber">Введите положительное действительное не десятичное число.</string>
<string name="moveUp">Переместить вверх</string>
<string name="moveDown">Переместить вниз</string>
<string name="cantMoveUp">Невозможно переместить элемент вверх. Он уже находится на самом верху.</string>
<string name="cantMoveDown">Невозможно переместить элемент вниз. Он уже в самом низу.</string>
<string name="airplaneMode">Режим полета</string>
<string name="activate">Активировать</string>
<string name="deactivate">Деактивировать</string>
<string name="airplaneModeSdk17Warning">Начиная с версии Android 4.2 эта функция работает только в том случае, если на вашем устройстве есть root-права.</string>
<string name="addIntentValue">Добавить Intent пару</string>
<string name="parameterName">Имя параметра</string>
<string name="parameterValue">Значение параметра</string>
<string name="parameterType">Тип параметра</string>
<string name="selectTypeOfIntentPair">Выберите тип для Intent пары.</string>
<string name="enterNameForIntentPair">Введите имя для Intent пары.</string>
<string name="enterValueForIntentPair">Введите значение для Intent пары.</string>
<string name="whatToDoWithIntentPair">Что делать с парой?</string>
<string name="gettingListOfInstalledApplications">Получение списка установленных приложений...</string>
<string name="timeFrameWhichDays">В какие дни?</string>
<string name="insideOrOutsideTimeFrames">Внутри или вне этих временных интервалов?</string>
<string name="selectToggleDirection">Включить или выключить?</string>
<string name="name">Имя</string>
<string name="radiusWithUnit">Радиус [м]</string>
<string name="status">Статус</string>
<string name="actionDataConnection">Подключение для передачи данных</string>
<string name="actionSetDataConnectionOn">включить мобильные данные</string>
<string name="actionSetDataConnectionOff">выключить мобильные данные</string>
<string name="roaming">Роуминг</string>
<string name="activated">активировано</string>
<string name="deactivated">деактивировано</string>
<string name="until">пока</string>
<string name="application">Приложение</string>
<string name="is"></string>
<string name="phoneCall">Телефонный звонок</string>
<string name="with">с</string>
<string name="phoneNumber">Номер телефона</string>
<string name="enterPhoneNumber">Введите номер телефона. Оставьте пустым для любого номера телефона.</string>
<string name="phoneDirection">Выберите вызов\nнаправление</string>
<string name="any">Любой</string>
<string name="incoming">входящий</string>
<string name="outgoing">исходящий</string>
<string name="incomingAdjective">входящий</string>
<string name="outgoingAdjective">исходящий</string>
<string name="anyNumber">любой номер</string>
<string name="number">номер</string>
<string name="nfcTag">NFC-метка</string>
<string name="closeTo">рядом с</string>
<string name="withLabel">с меткой</string>
<string name="deviceDoesNotHaveNfc">Похоже, у этого устройства нет NFC.</string>
<string name="nfcReadTag">Считывание идентификатора из метки</string>
<string name="nfcWriteTag">Записать метку</string>
<string name="nfcEnterValidIdentifier">Введите название метки (например, &quot;Входная дверь&quot;).</string>
<string name="nfcTagWrittenSuccessfully">Метка записана успешно.</string>
<string name="nfcTagWriteError">Ошибка записи метки. Устройство поднесено к метке?</string>
<string name="nfcTagDiscovered">Метка обнаружена.</string>
<string name="nfcBringTagIntoRange">Поднесите NFC-метку.</string>
<string name="nfcTagFoundWithText">Найдена метка с текстом:</string>
<string name="nfcUnsupportedEncoding">Неподдерживаемая кодировка:</string>
<string name="nfcNoNdefIntentBut">Нет NFC NDEF Intent, но</string>
<string name="nfcNotSupportedInThisAndroidVersionYet">NFC пока не поддерживается в этой версии Android.</string>
<string name="cantRunRule">Не удается запустить правила.</string>
<string name="nfcApplyTagToRule">Применить метку к правилу</string>
<string name="nfcTagReadSuccessfully">Метка прочитана успешно.</string>
<string name="nfcValueNotSuitable">Сохранённое значение не подходит.</string>
<string name="nfcNoTag">Метки нет.</string>
<string name="newNfcId">Записать новый NFC идентификатор</string>
<string name="useExistingTag">Использовать существующую NFC-метку</string>
<string name="newId">Новый идентификатор:</string>
<string name="currentId">Текущий идентификатор:</string>
<string name="nfcTagDataNotUsable">Данные метки некорректны, запишите заново.</string>
<string name="nfcBringTagIntoRangeToRead">Поднесите метку для чтения.</string>
<string name="toggleRule">Переключить правило</string>
<string name="toggling">Переключение</string>
<string name="toggle">переключить</string>
<string name="overlapBetweenPois">Обнаружено перекрытие с местоположением %1$s на %2$s метров. Уменьшите радиус хотя бы на это значение.</string>
<string name="none">Нет</string>
<string name="anyLocation">любое местоположение</string>
<string name="invalidPoiName">Неверное имя для местоположения.</string>
<string name="eraseSettings">Стереть настройки</string>
<string name="defaultSettings">Настройки по умолчанию</string>
<string name="areYouSure">Вы уверены?</string>
<string name="activityDetection">Обнаружение активности</string>
<string name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION">Обнаружение активности</string>
<string name="detectedActivity">Обнаруженная активность:</string>
<string name="detectedActivityInVehicle">В транспортном средстве (автомобиль /автобус)</string>
<string name="detectedActivityOnBicycle">На велосипеде</string>
<string name="detectedActivityOnFoot">Пешком</string>
<string name="detectedActivityStill">Без движения</string>
<string name="detectedActivityUnknown">неизвестно</string>
<string name="detectedActivityTilting">Наклон</string>
<string name="detectedActivityWalking">Ходьба</string>
<string name="detectedActivityRunning">Бег</string>
<string name="detectedActivityInvalidStatus">Недопустимая активность</string>
<string name="selectTypeOfActivity">Выберите вид активности</string>
<string name="triggerOnlyAvailableIfPlayServicesInstalled">Этот триггер доступен только, если установлены службы Google Play.</string>
<string name="activityDetectionFrequencyTitle">Частота обнаружения активности [сек]</string>
<string name="activityDetectionFrequencySummary">Секунды между попытками обнаружения активности.</string>
<string name="activityDetectionRequiredProbabilityTitle">Вероятность обнаружения активности</string>
<string name="activityDetectionRequiredProbabilitySummary">Определенность, исходя из которой активность принимается как факт.</string>
<string name="incomingCallFrom">Входящий телефонный звонок от %1$s.</string>
<string name="outgoingCallTo">Исходящий телефонный звонок до %1$s.</string>
<string name="actionSpeakText">Говорить текст</string>
<string name="textToSpeak">Текст в речь</string>
<string name="toggleNotAllowed">В настоящее время переключение разрешено только для правил, имеющих NFC-метки в качестве триггера. Дополнительные сведения см. в справке.</string>
<string name="errorReadingPoisAndRulesFromFile">Ошибка чтения местоположений и правил из файла.</string>
<string name="noDataChangedReadingAnyway">Похоже, что изменения данных не были сохранены. Однако в памяти могут быть изменения, которые необходимо откатить. Перечитываю файл.</string>
<string name="bluetoothConnection">Подключение по Bluetooth</string>
<string name="bluetoothConnectionTo">Подключение Bluetooth к %1$s</string>
<string name="bluetoothDisconnectFrom">Подключение Bluetooth к %1$s разорвано</string>
<string name="bluetoothDeviceInRange">Устройство Bluetooth %1$s в диапазоне.</string>
<string name="bluetoothDeviceOutOfRange">Устройство Bluetooth %1$s вне диапазона.</string>
<string name="anyDevice">любое устройство</string>
<string name="noDevice">нет устройства</string>
<string name="selectDeviceFromList">один из списка</string>
<string name="connectionToDevice">подключение к устройству</string>
<string name="disconnectionFromDevice">отключение от устройства</string>
<string name="deviceInRange">устройство в диапазоне</string>
<string name="deviceOutOfRange">устройство вне зоны досягаемости</string>
<string name="selectDeviceOption">Выберите опцию устройства.</string>
<string name="selectConnectionOption">Выберите вариант подключения.</string>
<string name="triggerHeadsetPlugged">Подключение гарнитуры</string>
<string name="actionPlayMusic">Открыть музыкальный проигрыватель</string>
<string name="headsetConnected">Гарнитура (тип: %1$s) подключена</string>
<string name="headsetDisconnected">Гарнитура (тип: %1$s) отключена</string>
<string name="headphoneSimple">Наушники</string>
<string name="headphoneMicrophone">Микрофон</string>
<string name="headphoneAny">Любой</string>
<string name="headphoneSelectType">Выберите тип гарнитуры</string>
<string name="whatsThis">Что это такое?</string>
<string name="privacyLocationingTitle">Только приватное определение местоположения</string>
<string name="privacyLocationingSummary">Избегайте методов определения местоположения, которые могут отправить ваши данные внешним компаниями, например Google. При включении будет использоваться только GPS, определение местоположения может занять больше времени или работать менее надежно.</string>
<string name="noiseDetectionHint">Если вы думаете, что обнаружение шума работает некорректно (в зависимости от значения, которое вы указываете), пожалуйста, имейте в виду, что каждое устройство отличается, поэтому вы можете изменить &quot;Эталон для измерения шума&quot; в настройках. См . http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel для получения дополнительной информации. Для калибровки устройства можно использовать калибратор громкости на главном экране.</string>
<string name="hint">Подсказка</string>
<string name="selectNoiseLevel">Выбор уровня шума</string>
<string name="showOnMap">Показать на карте</string>
<string name="noMapsApplicationFound">На вашем устройстве нет приложения просмотра карт.</string>
<string name="locationEngineNotActive">Сервис определения местоположения не активен.</string>
<string name="addProfile">Добавить профиль</string>
<string name="profile">Профиль</string>
<string name="soundMode">Звуковой режим</string>
<string name="volumes">Громкость</string>
<string name="incomingCallsRingtone">Звуковой сигнал для входящих вызовов</string>
<string name="notificationRingtone">Звуковой сигнал для уведомлений</string>
<string name="hapticFeedback">Тактильная обратная связь (вибрация при прикосновении к экрану)</string>
<string name="volumeMusicVideoGameMedia">Музыка, видео, игры и другие носители информации</string>
<string name="volumeRingtoneNotifications">Рингтон и уведомления</string>
<string name="volumeAlarms">Будильники</string>
<string name="change">Изменить</string>
<string name="audibleSelection">Звуковое уведомление при выборе (звук при выборе экрана)</string>
<string name="screenLockUnlockSound">Звук блокировки/разблокировки экрана</string>
<string name="vibrateWhenRinging">Вибрировать при звонке</string>
<string name="profiles">Профили</string>
<string name="soundModeNormal">Обычный</string>
<string name="soundModeVibrate">Вибрировать</string>
<string name="soundModeSilent">Тихий</string>
<string name="enterAname">Введите имя.</string>
<string name="noChangeSelectedProfileDoesntMakeSense">Изменения не внесены. Профиль не имеет смысла.</string>
<string name="noProfilesCreateOneFirst">В вашей конфигурации нет профилей. Сначала создайте его.</string>
<string name="errorActivatingProfile">Ошибка активации профиля:</string>
<string name="anotherProfileByThatName">Профиль с таким названием уже существует.</string>
<string name="invalidProfileName">Неверное имя профиля.</string>
<string name="errorWritingFile">Ошибка записи файла настроек.</string>
<string name="unknownError">Неизвестная ошибка.</string>
<string name="noWritableFolderFound">Не найдена доступная для записи папка для хранения конфигурационного файла.</string>
<string name="usbTetheringFailForAboveGingerbread">Это, скорее всего, не будет работать, так как версия Android вашего устройства выше 2.3. Вместо этого вы можете использовать Wi-Fi точку доступа.</string>
<string name="usingNewThreadForRuleExecution">Использование нового потока для активации правила.</string>
<string name="startNewThreadForRuleExecution">Запуск нового потока для активации правила.</string>
<string name="newThreadRules">Новый поток</string>
<string name="showIcon">Показать иконку</string>
<string name="showIconWhenServiceIsRunning">Показывать значок при запуске службы (скрытие работает только на Android версии ниже 7). Если вы находитесь на более старшей версии, перейдите в настройки системы, затем Automation, затем уведомления и отключите &quot;Сервисное уведомление&quot;.</string>
<string name="ruleHistory">История правил (самое последнее первое):</string>
<string name="someOptionsNotAvailableYet">Некоторые опции отключены, так как они пока не могут быть использованы. Они будут включены в более поздней версии программы.</string>
<string name="lockSoundChanges">Изменение звука блокировки</string>
<string name="noProfileChangeSoundLocked">Профиль не будет активирован. Последний активированный профиль был заблокирован.</string>
<string name="currentVolume">Текущая громкость</string>
<string name="enterValidReferenceValue">Введите эталонное значение.</string>
<string name="volumeTest">Калибровка громкости</string>
<string name="volumeCalibrationExplanation">Чтобы рассчитать значение дБ для мониторинга шума, необходимо указать так называемое физическое эталонное значение. Пожалуйста, прочтите Wikipedia для получения дополнительной информации. Это значение, скорее всего, разное для каждого телефона. Перетащите ползунок, чтобы изменить физическое эталонное значение. Чем выше опорное значение, тем ниже будет значение дБ. Постоянные измерения будут выполняться каждые %1$s секунд и результаты будут показаны ниже. Нажмите кнопку назад, когда найдете подходящее значение.</string>
<string name="settingsWillTakeTime">Некоторые настройки не будут применены до изменения определенных параметров среды или перезапуска службы.</string>
<string name="rootExplanation">Для того, чтобы эта функция работала, вам нужно получить права root на своем телефоне. После этого вам нужно &quot;запустить правило вручную&quot;, чтобы отобразить запрос на разрешение действий суперпользователя. Когда появится запрос на разрешение действий суперпользователя, необходимо ответить утвердительно (Разрешить всегда), в противном случае правило не сможет работать, когда телефон находится без присмотра.</string>
<string name="errorWritingConfig">Ошибка записи конфигурации. Есть ли у вас доступная на запись память?</string>
<string name="phoneNrReplacementError">Я не смог вставить последний номер телефона в переменную. У меня его нет.</string>
<string name="username">Имя пользователя</string>
<string name="password">Пароль</string>
<string name="useAuthentication">Использовать аутентификацию</string>
<string name="permissionsTitle">Необходимые разрешения</string>
<string name="permissionsExplanation">Объяснение необходимых разрешений</string>
<string name="ok">ОК</string>
<string name="disabledFeatures">Отключенные функции</string>
<string name="theFollowingPermissionsHaveBeenDenied">Следующие разрешения были отклонены:</string>
<string name="permissionsExplanationGeneric">В настоящее время приложение работает в ограниченном режиме и некоторый функционал отключен. Для полноценного функционирования ему требуются разрешения. Если вы хотите использовать все функциональные возможности, вам необходимо предоставить разрешения в следующих диалогах предоставления прав. Если вы этого не сделаете, некоторые правила не смогут быть выполнены. Далее вам будет дано объяснение запрашиваемых разрешений. Нажмите кнопку &quot;Продолжить&quot;, когда будете готовы продолжить.</string>
<string name="permissionsExplanationSmall">Чтобы включить функцию, которую вы только что пытались использовать, требуется больше разрешений. Нажмите кнопку продолжить, чтобы запросить их.</string>
<string name="continueText">продолжить</string>
<string name="rule">Правило</string>
<string name="storeSettings">Чтение и сохранение настроек</string>
<string name="featuresDisabled">ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функции отключены, Automation работает в ограниченном режиме. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.</string>
<string name="ruleLegend">Зеленый = включен, красный = отключен, желтый = недостаточно разрешений.</string>
<string name="systemSettingsNote1">Требуется разрешение на изменение некоторых настроек ОС (даже для таких простых вещей, как включение Bluetooth или Wi-Fi). После нажатия кнопки &quot;Продолжить&quot; появится окно, в котором вам нужно включить разрешение для Automation. После этого нажмите клавишу &quot;назад&quot; для возврата.</string>
<string name="systemSettingsNote2">После этого во втором диалоговом окне будут запрошены дополнительные разрешения.</string>
<string name="appRequiresPermissiontoAccessExternalStorage">Automation требует доступа к внешнему хранилищу для чтения его настроек и правил.</string>
<string name="mainScreenPermissionNote">Automation требует большего количества разрешений для полноценного функционирования. Нажмите на этот текст, чтобы узнать больше и запросить их.</string>
<string name="invalidDevice">Недопустимое устройство</string>
<string name="logFileMaxSizeSummary">Максимальный размер файла журнала в мегабайтах. Будет перезаписываться при превышении размера.</string>
<string name="logFileMaxSizeTitle">Максимальный размер файла журнала [Мб]</string>
<string name="android.permission.READ_CALL_LOG">Чтение журнала вызовов</string>
<string name="android.permission.READ_CALENDAR">Чтение записей календаря</string>
<string name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION">Чтение точного местоположения</string>
<string name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION">Чтение грубого местоположения</string>
<string name="readLocation">Чтение местоположения</string>
<string name="android.permission.INTERNET">Отправка данных</string>
<string name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE">Чтение состояния сети устройства</string>
<string name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE">Чтение состояния Wi-Fi устройства</string>
<string name="android.permission.BLUETOOTH">Изменение настроек Bluetooth</string>
<string name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN">Изменение настроек Bluetooth</string>
<string name="android.permission.NFC">Использование модуля NFC</string>
<string name="android.permission.VIBRATE">Пусть телефон вибрирует</string>
<string name="android.permission.WAKE_LOCK">Держать телефон включенным</string>
<string name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS">Изменение настроек звука</string>
<string name="android.permission.RECORD_AUDIO">Запись аудио</string>
<string name="android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS">Обнаружение исходящих вызовов</string>
<string name="android.permission.MODIFY_PHONE_STATE">Изменение настроек устройства</string>
<string name="android.permission.READ_PHONE_STATE">Обнаружение состояния телефона</string>
<string name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE">Хранилище для чтения</string>
<string name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE">Хранилище для записи</string>
<string name="android.permission.GET_TASKS">Обнаружение запущенных процессов</string>
<string name="android.permission.WRITE_SETTINGS">Изменение настроек устройства</string>
<string name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED">Обнаружение перезагрузки устройства</string>
<string name="android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS">Изменение настроек устройства</string>
<string name="android.permission.BATTERY_STATS">Чтение состояния батареи</string>
<string name="android.permission.CHANGE_BACKGROUND_DATA_SETTING">Изменение подключения мобильных данных</string>
<string name="android.permission.SEND_SMS">Отправка текстовых сообщений</string>
<string name="android.permission.READ_CONTACTS">Чтение данных контактов</string>
<string name="android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY">Переопределить политику &quot;Не беспокоить&quot;</string>
<string name="theseAreThePermissionsRequired">Это необходимые разрешения:</string>
<string name="ruleXrequiresThis">Правило \&quot;%1$s\&quot; требует этого.</string>
<string name="profileXrequiresThis">Профиль \&quot;%1$s\&quot; требует этого.</string>
<string name="helpTextActivityDetection">Эта функция может определить, находитесь ли вы в настоящее время в пути- пешком или в каком-то типе транспортного средства (в определенной степени). Эта функция не встроена в Automation, а предоставляется сервисами Google Play. Технически это не дает результата да/нет, а возвращает процент уверенности для какого-то состояния. Вы можете настроить процентное значение, при котором Automation будет принимать результат. Два замечания: 1) Одновременно может возникнуть более 1 статуса. Например, вы можете ИДТИ внутри едущего автобуса. 2) Этот датчик относительно сильно расходует ресурс батареи. Если есть возможность, используйте альтернативы, например, для “обнаружения” того, что вы за рулём использовать наличие подключения к Bluetooth автомобиля.</string>
<string name="sendTextMessage">Отправить текстовое сообщение</string>
<string name="textToSend">Текст для отправки</string>
<string name="textMessageAnnotations">Вы можете напрямую ввести номер телефона или добавить из контактов. Имейте в виду: здесь будет храниться номер телефона, а не контакт. Если вы измените номер телефона выбранного контакта, вам необходимо будет обновить это правило. Automation не делает этого сам по себе.</string>
<string name="importNumberFromContacts">Импорт номера из контактов</string>
<string name="android9RecordAudioNotice">Если вы используете триггер уровня шума: К сожалению, начиная с Android 9 (Pie) Google решил запретить фоновым приложениям использовать микрофон. Таким образом, этот триггер больше не будет работать.</string>
<string name="android10WifiToggleNotice">К сожалению, Google решил удалить эту функцию в Android 10. Обычные приложения больше не могут включать или выключать Wi-Fi. Оно должно продолжать работать, только если на вашем устройстве получены root права. Если нет, то, к сожалению, эта функция работать не будет.</string>
<string name="messageNotShownAgain">Это сообщение больше не будет отображаться.</string>
<string name="chooseActivityHint">В этом последнем окне выбора вам нужно указать конкретное действие (Activity). Другими словами, это похоже на окно нужного приложения. Если вы не знаете какой выбрать, то используйте тот, который имеет &quot;main&quot; или &quot;launcher&quot; в своем названии.</string>
<string name="edit">Редактировать</string>
<string name="clickAndHoldForOptions">Удерживайте элемент для параметров.</string>
<string name="positioningEngine">Служба позиционирования</string>
<string name="googleSarcasm">Благодаря бесконечной мудрости Google и постоянному стремлению защитить частную жизнь каждого человека, из всех правил, которых использовали триггеры и действия отправки sms или чтения состояния телефона, данные триггеры и действия были удалены, потому что Google считает это рискованным.</string>
<string name="startAutomationAsService">Запуск Automation как службы</string>
<string name="setScreenBrightness">Настройка яркости экрана</string>
<string name="setScreenBrightnessEnterValue">Введите желаемую яркость (от 0 до 100).</string>
<string name="autoBrightness">Включить автоматическую яркость</string>
<string name="apply">применить</string>
<string name="brightnessAuto">автоматическая яркость</string>
<string name="brightnessManual">ручная яркость</string>
<string name="autoBrightnessNotice">Если вы используете автоматическую яркость, то значение яркости, которое указано ниже, вероятно, не будет использоваться долго.</string>
<string name="screenLockSoundNotice">Звуки блокировки экрана больше не могут автоматически изменяться на устройствах под управлением Android версии 6.0 или выше. Что бы вы ни установили здесь, это не будет больше работать.</string>
<string name="startScreen">Начальный экран</string>
<string name="startScreenSummary">Выберите экран, на котором открываются приложения при запуске.</string>
<string name="executeRulesAndProfilesWithSingleClickTitle">Запускайте правила / профили одним касанием.</string>
<string name="googleLocationChicanery">Это приложение собирает данные о местоположении, чтобы правила определения местоположения и определения скорости работали, даже если приложение закрыто или не используется.</string>
<string name="googleLocationChicaneryOld">Это приложение собирает данные о местоположении, чтобы определить, находитесь ли вы в настоящее время в одном из созданных вами местоположений. Кроме того, это необходимо для определения вашей текущей скорости, если вы используете этот триггер в правилах. Это делается даже тогда, когда приложение закрыто или не используется (но только тогда, когда сервис активирован).</string>
<string name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION">Считывание местоположения в фоновом режиме.</string>
<string name="deviceDoesNotHaveBluetooth">Похоже, это устройство, не имеет bluetooth. Вы все еще можете продолжить настройку, но это, скорее всего, не будет иметь эффекта.</string>
<string name="manageLocations">Создание или редактирование местоположений</string>
<string name="error">Ошибка</string>
<string name="featureNotInFdroidVersion">Эта функция использует несвободное программное обеспечение, поэтому недоступна в версии F-Droid.</string>
<string name="settingsReferringToRestrictedFeatures">Ваши настройки и / или правила в настоящее время используют функциии, которые зависят от несвободного программного обеспечения, они не могут быть использованы в версии F-Droid. Это включает в себя определение вашей текущей физической активности.</string>
<string name="publishedOn">опубликовано на</string>
<string name="displayNewsOnMainScreen">Отображение новостей приложения на главном экране</string>
<string name="displayNewsOnMainScreenDescription">Объявления об этом приложении, 1-2 в год, не больше.</string>
<string name="filesHaveBeenMovedTo">Automation теперь использует другой путь для хранения ваших файлов. Все ваши файлы автоматизации были перемещены сюда: \&quot;%s\&quot;. Разрешение на использование внешнего хранилища больше не требуется; вы можете отозвать его. Оно будет удалено в будущей версии.</string>
<string name="locationDisabled">Местоположение отключено</string>
<string name="locationEngineDisabledShort">Местоположение больше не может быть определено в фоновом режиме. Нажмите здесь, чтобы узнать почему.</string>
<string name="locationEngineDisabledLong">К сожалению, ваше местоположение больше не может быть определено. Спасибо Google за его бесконечную мудрость и дружелюбие.\\n\\nПозвольте мне объяснить это подробнее. Начиная с Android 10, было введено новое разрешение, необходимое для определения вашего местоположения в фоновом режиме (что, конечно, требуется для такого приложения). В целом, это хорошая идея, но сложности, которые она влечет за собой для разработчиков, таковыми не являются.\\n\\nПри разработке приложения вы можете попытаться претендовать на это разрешение, придерживаясь каталога требований. К сожалению, новые версии моего приложения отклонялись в течение трех месяцев. Я выполнил все необходимые требования, но дерьмовая поддержка разработки Google утверждала, что я этого не сделал. Предоставив им доказательство того, что я все-таки это выполнил, я получил ответ типа &quot;Я больше не могу вам помочь&quot;. В конце концов я сдался. \\n\\nКак следствие, версия Google Play больше НЕ может использовать ваше местоположение в качестве триггера. Моим единственным альтернативным вариантом было бы полностью удалить это приложение из магазина.\\n\\nЯ очень сожалею об этом, но я старался изо всех сил спорить с &quot;поддержкой&quot;, которая неоднократно не проходила тест Тьюринга. Хорошая новость: вы все еще можете использовать все это! Теперь исходным кодо приложения открыт и оно может распространяться в F-Droid. Это магазин приложений, который действительно заботится о вашей конфиденциальности, а не просто делает вид. Просто сделайте резервную копию вашего конфигурационного файла, удалите это приложение, установите его снова из F-Droid, восстановите свой конфигурационный файл - готово.\\n\\nНажмите здесь, чтобы узнать больше:</string>
<string name="filesStoredAt">Файлы конфигурации и журнала хранятся в папке %1$s. Нажмите на этот текст, чтобы открыть проводник. К сожалению, это будет работать только на устройстве с правами root. ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ: Просто используйте кнопку экспорта, чтобы сделать резервную копию.</string>
<string name="notification">Уведомление</string>
<string name="title">Название</string>
<string name="text">Текст</string>
<string name="directionStringEquals">равно</string>
<string name="directionStringContains">содержит</string>
<string name="directionStringStartsWith">начинается с</string>
<string name="directionStringEndsWith">заканчивается</string>
<string name="directionStringNotEquals">не равны</string>
<string name="anyApp">Любое приложение</string>
<string name="notificationTriggerExplanation">Этот триггер будет реагировать на другие приложения, открывающие уведомления в области уведомлений (или закрывающиеся). Вы можете указать другое приложение, из которого должно прийти уведомление. Если не указывать определённое приложение, будут считаться уведомления от любого приложения. Вы также можете указать строки, которые должны быть или не быть в заголовке или теле уведомления. Сравнение делается без учета регистра.</string>
<string name="postsNotification">уведомление от %1$s</string>
<string name="removedNotification">уведомление от %1$s удалено</string>
<string name="notificationAppears">Появляется уведомление</string>
<string name="notificationDisappears">Уведомление исчезает</string>
<string name="direction">Направление</string>
<string name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE">Чтение системных уведомлений</string>
<string name="playSound">Воспроизвести звук</string>
<string name="alwaysPlay">всегда воспроизводить</string>
<string name="alwaysPlayExplanation">Если эта настройка активна, звук будет воспроизводиться всегда. Если она отключена, он будет воспроизводиться только в том случае, если ваш телефон не в режиме “Без звука” или “Вибрация”. Однако если она активена, то не будет влиять на громкость. Таким образом, если ваш телефон находится в режиме звонка, он не увеличит громкость мультимедиа, например. Так что, если громкость мультимедиа отключена, вы тоже ничего не услышите.</string>
<string name="selectSoundFile">Выберите звуковой файл</string>
<string name="fileDoesNotExist">Файл не существует.</string>
<string name="noFileManageInstalled">Файловый менеджер не установлен.</string>
<string name="shareConfigAndLogFilesWithDev">Прикрепите файлы конфигурации и журнала.</string>
<string name="shareConfigAndLogExplanation">Это запустит создание нового электронного письма с вашими конфигурационными и лог-файлами, прикрепленными в виде zip-файла. Оно не будет отправлено автоматически, вам все равно нужно будет нажать &quot;отправить&quot;. Вы также можете изменить получателя на себя, например.</string>
<string name="startAppChoiceNote">Здесь у вас есть 2 варианта: \n\n1. Вы можете запустить программу, выбрав \“Activity\”. Представьте себе, что это похоже на предварительный выбор определенного экрана/окна приложения. Имейте в виду, что это может сработать не всегда. Это связано с тем, что окна приложения могут взаимодействовать друг с другом, например передавать параметры. При прямом запуске определенного экрана это взаимодействие не произошло, и окно может закрыться мгновенно (поэтому не отобразиться). Тем не менее попробуйте! Вы можете ввести путь \”Activity\” вручную, но рекомендуется использовать кнопку \&quot;Выбрать\&quot;. Если вы решите ввести его вручную, введите имя пакета приложения в верхнем поле и полный путь к \”Activity\” в нижнем.\n\nВыбор по действию. Аналогично запуску приложения с конкретного экрана, вы также можете запустить программу по \”Action\”. Это все равно что сказать: &quot;Я бы хотел xyz&quot; и если у вас установлено приложение, которое может выполнить это, оно будет запущено. Например, \”start browser\” - у вас может быть даже установлено несколько приложений браузера (обычно один из них используется по умолчанию). Вам нужно ввести имя \”action\” вручную, имя пакета здесь необязательно. Имейте в виду, что никакие переменные не будут работать. Если вы хотите запустить камеру, то \&quot;MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE\” работать не будет. Вы должны заглянуть в документацию на Android и использовать фактическое название этого \”Action\”, которое, в данном случае, будет \&quot;android.media.action.IMAGE_CAPTURE\&quot;.</string>
<string name="errorRunningRule">Произошла ошибка при запуске правила.</string>
<string name="cantFindSoundFile">Не удается найти звуковой файл %1$s и, следовательно, воспроизвести его.</string>
<string name="addParameters">Добавить параметры</string>
<string name="com.wireguard.android.permission.CONTROL_TUNNELS">Управлять туннелями приложения wireguard</string>
<string name="startAppSelectionType">Метод\nвыбор приложения</string>
<string name="startAppByActivity">по activity</string>
<string name="startAppByAction">по action</string>
<string name="enterValidAction">Введите action</string>
<string name="enterPackageName">Введите имя пакета.</string>
<string name="state">Состояние</string>
<string name="phoneNumberExplanation">Вы можете ввести определенный номер телефона, но не обязательно. Если вы хотите указать его, вы можете либо выбрать его из своей адресной книги, либо ввести вручную. Кроме того, вы можете использовать регулярные выражения. Чтобы проверить регулярное выражение, можете использовать эту страницу:</string>
<string name="importConfiguration">Импорт конфигурации</string>
<string name="exportConfiguration">Экспорт конфигурации</string>
<string name="moreSettings">Дополнительные настройки</string>
<string name="configurationExportedSuccessfully">Конфигурация успешно экспортирована.</string>
<string name="ConfigurationExportError">При экспорте конфигурации произошла ошибка.</string>
<string name="rulesImportedSuccessfully">Правила и местоположения были успешно импортированы.</string>
<string name="rulesImportError">Произошла ошибка импорта правил и местоположений.</string>
<string name="configurationImportedSuccessfully">Конфигурация успешно импортирована.</string>
<string name="prefsImportError">Произошла ошибка импорта настроек.</string>
<string name="noApplicableFilesFoundInDirectory">В этом каталоге не удалось найти подходящих файлов.</string>
<string name="noFilesImported">Ни один файл не может быть импортирован.</string>
<string name="notAllFilesImported">Не все подходящие файлы могут быть импортированы.</string>
<string name="importExportExplanation">При нажатии кнопки импорт или экспорт вы выбираете каталог, из которого будут импортированы или экспортированы файлы. При экспорте существующие файлы могут быть перезаписаны.</string>
<string name="intentDataComment">Если ваш параметр имеет тип Uri И вы указываете \&quot;IntentData\&quot; в качестве имени (нижний/верхний регистр не важен), параметр не будет добавлен в качестве обычного параметра с помощью putExtra(), а вместо этого будет добавлен в intent с помощью setData() .</string>
<string name="stringNotAllowed">Строка %1$s не допускается.</string>
<string name="startAppStartType">Выберите тип запуска</string>
<string name="startAppByStartActivity">по startActivity()</string>
<string name="startAppBySendBroadcast">по sendBroadcast()</string>
<string name="openExamplesPage">Открыть веб-страницу с примерами</string>
<string name="packageName">Имя пакета</string>
<string name="activityOrActionName">Название Activity/Action</string>
<string name="warning">Предупреждение</string>
<string name="ringing">звонит</string>
<string name="from">от</string>
<string name="to">к</string>
<string name="matching">совпадает</string>
<string name="loadWifiList">Загрузить список Wi-Fi</string>
<string name="needLocationPermForWifiList">Список Wi-Fi, к которому было подключено ваше устройство. Можно использовать для определения того, в каких местах вы были. Вот почему для загрузки списка Wi-Fi требуется разрешение на доступ к местоположению. Если вы хотите выбрать один из из списка, вам необходимо предоставить это разрешение. Если вы этого не хотите, вы все равно можете ввести свое имя Wi-Fi вручную.</string>
<string name="noKnownWifis">На вашем устройстве нет известных Wi-Fi.</string>
<string name="urlToTriggerExplanation">Эта функция НЕ открывает браузер, а запускает URL-адрес в фоновом режиме. Вы можете использовать это, например, для отправки команд в вашу систему умного дома.</string>
<string name="automaticUpdateCheck">Проверять наличие обновлений</string>
<string name="automaticUpdateCheckSummary">Доступно только в версии APK.</string>
<string name="updateAvailable">Доступно новое обновление. Открыть браузер, чтобы загрузить его?</string>
<string name="locationFound">Местоположение найдено. Рекомендуемый минимальный радиус для локаций составляет %1$d м.</string>
<string name="locationFoundInaccurate">Местоположение найдено с ограниченной точностью. Может работать ненадежно. Рекомендуемый минимальный радиус для местоположений составляет %1$d м.</string>
<string name="clone">Клонировать</string>
<string name="noLocationCouldBeFound">Местоположение не найдено после таймаута в %1$s секунд.</string>
<string name="pleaseGiveBgLocation">На следующем экране перейдите в разрешения, затем “Местоположение”. Там выберите &quot;Разрешить все время&quot;, чтобы позволить Automation определять ваше местоположение в фоновом режиме.</string>
<string name="vibrate">Вибрировать</string>
<string name="test">Попробуй</string>
<string name="VibrateExplanation">Введите продолжительность вибрации, затем запятую, а затем продолжительность паузы. Вы можете объединить столько вибраций. Разделите их снова запятыми. Например, шаблон 100,500,500,1000,100 будет вибрировать 100, ждать 500, вибрировать 500, ждать 1000, вибрировать 100 мс. Если вам кажется, что вибрация пропала, попробуйте увеличить паузу перед ними.</string>
<string name="pleaseEnterValidVibrationPattern">Пожалуйста, введите допустимый шаблон вибрации.</string>
<string name="newsOptIn">Хотите получать (только важные) новости об этом приложении на главном экране? Они загружаются с веб-сайта разработчика. Там не будет никакого навязчивого уведомления, просто текст на главном экране, когда вы откроете приложение.</string>
<string name="top">Наверх</string>
<string name="bottom">Вниз</string>
<string name="tabsPlacement">Положение панели</string>
<string name="tabsPlacementSummary">Выберите, где должна располагаться главная панель.</string>
<string name="wifiApi30">Поскольку Google испортил еще одну часть Android, начиная с API 30, могут отображаться только видимые в данный момент Wi-Fi, а не все те, к которым было подключено ваше устройство.</string>
<string name="silentTriggersDnd">ПРИМЕЧАНИЯ: Бесшумный режим часто запускает режим &quot;Не беспокоить&quot; на новых устройствах. Если это произойдет на вашем устройстве, я рекомендую вместо этого использовать обычный режим и снизить громкость до нуля.</string>
<string name="tones">Тоны</string>
<string name="miscellaneous">Разное</string>
<string name="dnd">Не беспокоить</string>
<string name="dndOff">DND выключен</string>
<string name="dndPriority">Разрешить приоритетные уведомления</string>
<string name="dndAlarms">Разрешить будильники</string>
<string name="dndNothing">Ничего не разрешать</string>
<string name="dndRemarks">Тонкая настройка (например, разрешение телефонных звонков, выбор конкретных номеров и т.д.) может быть выполнена только из настроек системы.</string>
<string name="automationNotificationsIgnored">Если вы не выберете конкретное приложение, а будете использовать &quot;Любое приложение&quot;, уведомления от Automation будут игнорироваться, чтобы избежать зацикливания.</string>
<string name="repeatEveryXseconds">Повторяйте каждые x секунд</string>
<string name="repeatEveryXsecondsWithVariable">повторяйте каждые %1$s секунд</string>
<string name="enterRepetitionTime">Вам нужно ввести положительное не десятичное значение для времени повторения.</string>
<string name="elementSkipped">Не удалось прочитать элемент конфигурационного файла. Возможно, файл был создан более новой версией программы.</string>
<string name="donate">Пожертвовать</string>
<string name="btTetheringNotice">Подтверждено, что эта функция работает до Android 8.0. Начиная с какой-то более высокой версии она перестает работать, но из-за отсутствия физических устройств я не могу сказать с какой версии именно. На Android 11 она определенно больше не работает. Если у вас какая-то промежуточная версия, пожалуйста, дайте мне знать, работает эта функция или нет.</string>
<string name="notice">Примечание</string>
<string name="deviceOrientation">Ориентация устройства</string>
<string name="tolerance">Допуск (0-180)</string>
<string name="orientationAzimuth">Азимут:</string>
<string name="orientationPitch">Наклон:</string>
<string name="orientationRoll">Вращение:</string>
<string name="enterValidNumbersIntoAllFields">Введите корректные значения во все поля.</string>
<string name="deviceOrientationExplanation">При перемещении устройства будут обновляться приведенные ниже цифры. То, что вы там видите, - это текущая ориентация вашего устройства, измеренная в градусах. Если он находится в нужной ориентации, нажмите кнопку применить, чтобы скопировать текущие значения в нужные поля. Поскольку достижение этой точной ориентации когда-либо снова крайне маловероятно, вы также должны ввести допуск. Это количество градусов, на которые ориентация может отклоняться в любом направлении. 15° приведет к общему углу 30°, по 15° в каждом направлении. Если вам необходима только одна конкретная ось, укажите допуск 180° для двух других.</string>
<string name="wouldCurrentlyApply">Будет ли в настоящее время применяться?</string>
<string name="deviceIsInCertainOrientation">устройство находится в определенной ориентации</string>
<string name="toleranceOf180OnlyAllowedIn2Fields">Допуск 180 допускается только для 2 полей, а не для всех 3. В противном случае триггер будет срабатывать ВСЕГДА.</string>
<string name="unknown">неизвестно</string>
<string name="orientation">Ориентация</string>
<string name="triggerWrong">Что-то не так с этим триггером. Он не мог быть правильно загружен.</string>
<string name="turnScreenOnOrOff">Включение или выключение экрана</string>
<string name="turnScreenOn">включить экран</string>
<string name="turnScreenOff">выключить экран</string>
<string name="mustApply">Необходимо применить</string>
<string name="deviceOrientationTimeAcceptIntervalTitle">Частота сигнала</string>
<string name="deviceOrientationTimeAcceptIntervalSummary">Получать новые сигналы движения каждые x миллисекунд</string>
<string name="deviceOrientationSettings">Настройки ориентации устройства</string>
<string name="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN">Администратор устройства</string>
<string name="deviceAdminNote">Разрешения администратора устройства требуются как минимум для 1 созданного вами правила.</string>
<string name="explanationDeviceOrientationDirection">Если флажок установлен, это означает, что устройство должно находиться в указанной вами ориентации. Если он не установлен, будет срабатывать любая ориентация, которая НЕ соответствует вашим критериям.</string>
<string name="permissionsRequiredNotAvailable">Ваши правила требуют разрешений, которые не могут быть запрошены из установленного варианта Automation.</string>
<string name="smsDialogNotice">Если вы ранее не использовали действие отправки sms в этой программе, Android может показать дополнительное диалоговое окно подтверждения с просьбой разрешить отправку сообщений. Вам нужно установить флажок &quot;всегда разрешать&quot; и подтвердить, если вы хотите, чтобы это действие работало в фоновом режиме. Рекомендуется запустить это правило вручную один раз, чтобы получить этот диалог подтверждения.</string>
<string name="android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS">Исключить из оптимизации батареи</string>
<string name="recommendedForBetterReliability">Рекомендуется для повышения надежности</string>
<string name="needsToBeActive">Должно быть активным</string>
<string name="checkSettings">Проверьте настройки</string>
<string name="profileActive">профиль %1$s активен</string>
<string name="profileNotActive">профиль %1$s не активен</string>
<string name="profileTriggerCheckSettings">Если этот флажок отключен, он будет установлен только в том случае, если выбранный профиль был активирован последним. Не имеет значения, были ли изменены какие-либо настройки, связанные со звуком, извне. Однако если флажок включен, то текущие настройки звука действительно должны быть такими, как определены в профиле. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проверка файла мелодии звонка в настоящее время еще не поддерживается.</string>
<string name="ruleXIsUsingProfileY">Невозможно удалить этот профиль. Правило %1$s ссылается на профиль %2$s.</string>
<string name="profileCouldNotBeDeleted">Профиль не удалось удалить.</string>
<string name="noRepetition">не повторять</string>
<string name="usingAuthentication">использование аутентификации</string>
<string name="toNumber">к номеру</string>
<string name="message">сообщение</string>
<string name="onDays">по дням</string>
<string name="notSet">не установлено</string>
<string name="takeLauncherActivity">Найти автоматически</string>
<string name="pickActivityManually">Выберите вручную</string>
<string name="launcherOrManualExplanation">Легкий режим: Automation может попытаться автоматически определить Activity для запуска нужной программы. Кроме того, вы также можете выбрать одно из Activity приложения вручную. Чего бы вы хотели?</string>
<string name="launcherNotFound">Activity запуска этого приложения не может быть идентифицирована. Вам придется выбрать один из них вручную.</string>
<string name="createNotification">Создать уведомление</string>
<string name="enterTitle">Введите название.</string>
<string name="enterText">Введите текст.</string>
<string name="info">Информация</string>
<string name="profileWasNotFound">Профиль, используемый в этом правиле, похоже, больше не существует. Выбран первый в алфавитном порядке.</string>
<string name="notificationCloseActionExplanation">Если вы не укажете никаких критериев, это действие закроет все уведомления. Поэтому рекомендуется, по крайней мере, указать критерии хотя бы для 1 приложения, заголовка или текста.</string>
<string name="closeNotifications">Закрыть уведомление(я)</string>
<string name="comparisonCaseInsensitive">Сравнения проводятся без учета регистра</string>
<string name="profileWarning">Настройки, которые вы можете изменить здесь, могут привести к тому, что вы больше не заметите определенных вещей с вашего телефона. Они могут даже заставить замолчать ваш будильник. Так что что бы вы ни делали - рекомендуется это проверять.</string>
<string name="ifString">если</string>
<string name="emailContactNotice">Электронная почта - мой предпочтительный способ связи, для сообщений об ошибках, вопросов или предложений. Перейдите в центр управления, чтобы узнать больше.</string>
<string name="controlCenter">Центр управления</string>
<string name="sendEmailToDev">Отправить электронное письмо разработчику</string>
<string name="screenIs">экран %1$s</string>
<string name="on">вкл</string>
<string name="off">выкл</string>
<string name="unlocked">разблокирован</string>
<string name="selectDesiredState">Выберите желаемое состояние</string>
<string name="screenState">Состояние экрана</string>
<string name="featureCeasedToWorkLastWorkingAndroidVersion">Из-за бесконечной мудрости Google последняя версия Android, на которой, как известно, работает эта функция, составляет %1$s. Вы можете настроить это, но оно, вероятно, не будет работать.</string>
<string name="actionMediaControl">Управление воспроизведением мультимедиа</string>
<string name="selectCommand">Выберите команду</string>
<string name="playPause">переключение воспроизведения/паузы</string>
<string name="play">воспроизвести</string>
<string name="pause">пауза</string>
<string name="previous">предыдущий</string>
<string name="next">следующий</string>
<string name="android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL">Управление воспроизведением мультимедиа</string>
<string name="stop">остановка</string>
<string name="pleaseSelectActionValue">Пожалуйста, выберите действие!</string>
<string name="actionMediaControlNotice">Имейте в виду, что это действие может работать не со ВСЕМИ плеерами. Так же возможна частичная поддержка вашего плеера (некоторые кнопки не работают).</string>
<string name="musicPlaying">Музыка играет</string>
<string name="selectParameters">Выбор параметров</string>
<string name="musicIsPlaying">музыка играет</string>
<string name="musicIsNotPlaying">музыка не играет</string>
<string name="musicPlayingDetection">Обнаружение воспроизведения музыки</string>
<string name="musicCheckFrequencyTitle">Частота проверки [мс]</string>
<string name="musicCheckFrequencySummary">Миллисекунды между проверками</string>
<string name="locationNotWorkingOn12">Получение местоположения, похоже, не работает на устройствах Android 12 в настоящее время. Если это не коснулось вас, мне очень жаль. Я постараюсь исправить это, как только узнаю причину. Так что если кружочек не перестанет вращаться, вы предупреждены.</string>
<string name="lastProfile">Последний профиль:</string>
<string name="queryAllPackages">Получить список установленных приложений</string>
</resources>

View File

@ -0,0 +1,836 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name" translatable="false">Automation</string>
<string name="ruleActivate">Активация правила %1$s</string>
<string name="profileActivate">Активация профиля %1$s</string>
<string name="ruleActivateToggle">Активация правила %1$s в режиме переключения</string>
<string name="addPoi">Добавить местоположение</string>
<string name="addRule">Добавить правило</string>
<string name="poiList">Список местоположений:</string>
<string name="ruleList">Список правил:</string>
<string name="pleaseEnterValidName">Пожалуйста, введите корректное имя.</string>
<string name="pleaseSpecifiyTrigger">Пожалуйста, укажите хотя бы один триггер.</string>
<string name="pleaseSpecifiyAction">Пожалуйста, укажите хотя бы одно действие.</string>
<string name="serviceWontStart">Отсутствуют правила. Сервис не запустится</string>
<string name="serviceStarted">Служба Automation запущена</string>
<string name="version">Версия %1$s.</string>
<string name="logServiceStarting" translatable="false">Starting service.</string>
<string name="logNotAllMeasurings" translatable="false">Don\&apos;t have all location measurings, yet. Can\&apos;t do comparison.</string>
<string name="distanceBetween">Расстояние между местоположением GPS и местоположением сети составляет %1$d метров. Это знчение и плюс 1м должно быть минимальным радиусом.</string>
<string name="comparing" translatable="false">Have both network and gps location. Comparing...</string>
<string name="logNoSuitableProvider" translatable="false">No suitable location providers could be used.</string>
<string name="positioningWindowNotice">Если вы находитесь в здании, настоятельно рекомендуется размещать устройство рядом с окном до тех пор, пока GPS координаты не будут определены. В противном случае это может занять очень много времени или вообще не будет возможным.</string>
<string name="gettingPosition">Получение GPS координат. Пожалуйста, подождите...</string>
<string name="logGettingPositionWithProvider" translatable="false">Requesting location using provider:</string>
<string name="yes">Да</string>
<string name="no">Нет</string>
<string name="logGotGpsUpdate" translatable="false">Got GPS update. Accuracy:</string>
<string name="logGotNetworkUpdate" translatable="false">Got network update. Accuracy:</string>
<string name="pleaseEnterValidLatitude">Укажите широту.</string>
<string name="pleaseEnterValidLongitude">Укажите долготу.</string>
<string name="pleaseEnterValidRadius">Укажите допустимый радиус.</string>
<string name="selectOneDay">Выберите хотя бы один день.</string>
<string name="logAttemptingToBindToService" translatable="false">Attempting to bind to service... </string>
<string name="logAttemptingToUnbindFromService" translatable="false">Attempting to unbind from service... </string>
<string name="logBoundToService" translatable="false">Bound to service.</string>
<string name="logUnboundFromService" translatable="false">Unbound from service.</string>
<string name="logServiceAlreadyRunning" translatable="false">Request to start service, but it is already running.</string>
<string name="whatToDoWithRule">Что делать с правилом?</string>
<string name="whatToDoWithPoi">Что делать с местоположением?</string>
<string name="whatToDoWithProfile">Что делать с профилем?</string>
<string name="delete">Удалить</string>
<string name="deleteCapital">Удалить</string>
<string name="serviceStopped">Служба Automation остановлена.</string>
<string name="logServiceStopping">Служка останавливается.</string>
<string name="stillGettingPosition">Всё ещё получаю GPS координаты</string>
<string name="lastRule">Последнее правило:</string>
<string name="at">в</string>
<string name="service">Служба:</string>
<string name="getCurrentPosition">Получить текущее местоположение</string>
<string name="savePoi">Сохранить местоположение</string>
<string name="deletePoi">Удалить местоположение</string>
<string name="latitude">Широта</string>
<string name="longitude">Долгота</string>
<string name="ruleName">Имя правила</string>
<string name="triggers">Триггер(ы)</string>
<string name="triggersComment">и-логика (все должны применяться одновременно)</string>
<string name="addTrigger">Добавить триггер</string>
<string name="actions">Действие(я)</string>
<string name="actionsComment">(будет выполнено в таком порядке)</string>
<string name="addAction">Добавить действие</string>
<string name="saveRule">Сохранить правило</string>
<string name="monday">Понедельник</string>
<string name="tuesday">Вторник</string>
<string name="wednesday">Среда</string>
<string name="thursday">Четверг</string>
<string name="friday">Пятница</string>
<string name="saturday">Суббота</string>
<string name="sunday">Воскресенье</string>
<string name="start">Начало</string>
<string name="end">Конец</string>
<string name="save">Сохранить</string>
<string name="urlToTrigger">URL для вызова:</string>
<string name="urlLegend">Переменные:\nВы можете использовать следующие переменные. При срабатывании они будут заменены соответствующим значением на вашем устройстве. Скобки- часть переменной.\n\n[uniqueid] - уникальный идентификатор\n[serialnr] - серийный номер(&lt; Android 9)\n[latitude] - широта\n[longitude] - долгота\n[phonenr] - Номер последнего входящего или исходящего вызова\n[d] - День месяца, 2 цифры с начальными нулями\n[m] Месяц, 2 цифры с начальными нулями\n[Y] - Год, 4 цифры\n[h] - 12-часовой формат часа с начальными нулями\n[H] - 24-часовой формат часа с начальными нулями\n[i] - Минуты с начальными нулями\n[s] - Секунды с начальными нулями\n[ms] - миллисекунды\n[notificationTitle] - заголовок последнего уведомления\n[notificationText] - текст последнего уведомления</string>
<string name="wifi">Wi-Fi</string>
<string name="activating">Активация</string>
<string name="deactivating">Деактивация</string>
<string name="bluetoothFailed">Не удалось запустить Bluetooth. Есть ли у этого устройства Bluetooth?</string>
<string name="urlTooShort">URL-адрес должен содержать не менее 10 символов.</string>
<string name="enterPhoneNumberAndText">Введите номер телефона и текстовое сообщение.</string>
<string name="selectTypeOfTrigger">Выберите тип триггера</string>
<string name="entering">вхождение</string>
<string name="leaving">покидание</string>
<string name="noPoisSpecified">Вы не создали местоположение. Начните с этого.</string>
<string name="started">запущено</string>
<string name="stopped">остановлено</string>
<string name="connected">подключено</string>
<string name="disconnected">отключено</string>
<string name="selectPoi">Выберите местоположение</string>
<string name="selectTypeOfAction">Выберите тип действия</string>
<string name="selectSoundProfile">Выберите звуковой профиль</string>
<string name="whatToDoWithTrigger">Что делать с триггером?</string>
<string name="whatToDoWithAction">Что делать с действием?</string>
<string name="radiusHasToBePositive">Радиус должен быть положительным числом.</string>
<string name="poiStillReferenced">Есть еще правила, которые ссылаются на это местоположение (%1$s). Удаление невозможно.</string>
<string name="generalSettings">Общие настройки</string>
<string name="startAtSystemBoot">Запуск при загрузке системы</string>
<string name="onOff">Вкл/Выкл</string>
<string name="writeLogFile">Запись файла журнала</string>
<string name="useTextToSpeechOnNormalSummary">Использовать TextToSpeech в обычном режиме</string>
<string name="useTextToSpeechOnVibrateSummary">Использовать TextToSpeech в режиме вибрации</string>
<string name="useTextToSpeechOnSilentSummary">Использовать TextToSpeech в режиме не беспокоить</string>
<string name="useTextToSpeechOnNormalTitle">TTS в обычном режиме</string>
<string name="useTextToSpeechOnVibrateTitle">TTS в режиме вибрации</string>
<string name="useTextToSpeechOnSilentTitle">TTS в режиме не беспокоить</string>
<string name="positioningSettings">Настройки позиционирования</string>
<string name="listenToWifiState">Прослушивание изменений состояния Wi-Fi, если возможно</string>
<string name="wifiState">Состояние Wi-Fi</string>
<string name="listenToAccelerometerState">Следить за движением устройства когда Wi-Fi недоступен</string>
<string name="accelerometer">Акселерометр</string>
<string name="accelerometerTimer">Использовать акселерометр через x минут без смены базовой станции сотовой станции</string>
<string name="cellMastIdleTime">Время простоя базовой станции сотовой связи</string>
<string name="accelerometerThresholdDescription">Порог срабатывания акселерометра</string>
<string name="accelerometerThreshold">Порог срабатывания акселерометра</string>
<string name="positioningThresholds">Порог срабатывания GPS координат</string>
<string name="minimumDistanceChangeForGpsLocationUpdates">Минимальное изменение расстояния для обновления местоположения по GPS</string>
<string name="distanceForGpsUpdate">Расстояние для обновления местоположения по GPS [м]</string>
<string name="minimumDistanceChangeForNetworkLocationUpdates">Минимальное изменение расстояния для обновления местоположения по базовым станциям сотовой связи</string>
<string name="distanceForNetworkUpdate">Расстояние для обновления местоположения по базовым станциям сотовой связи [м]</string>
<string name="satisfactoryAccuracyGps">Удовлетворительная точность определения местоположения по GPS в метрах</string>
<string name="gpsAccuracy">Точность GPS [м]</string>
<string name="satisfactoryAccuracyNetwork">Удовлетворительная точность определения местоположения по базовым станциям сотовой связи в метрах</string>
<string name="networkAccuracy">Точность местоположения по сотовой связи [м]</string>
<string name="minimumTimeForLocationUpdates">Минимальное изменение времени в миллисекундах для обновления местоположения</string>
<string name="timeForUpdate">Период обновления [миллисекунды]</string>
<string name="soundSettings">Настройки звука</string>
<string name="showHelp">Показать справку</string>
<string name="rules">Правила</string>
<string name="helpTextRules">Все триггеры в правиле связаны логикой И. Правило будет применяться только в том случае, если будут выполнены все триггеры. Если вы хотите логику ИЛИ, создайте другое правило.</string>
<string name="timeframes">Временные интервалы</string>
<string name="helpTextTimeFrame">Если вы указываете правило с временными интервалами, у вас есть два варианта. Вы можете выбрать между началом ИЛИ окончанием временного интервала. Правило срабатывает только один раз. Поэтому, если вы создадите правило с &quot;начало временного интервала&quot; в качестве триггера и позволите ему изменить ваш звуковой профиль на вибрацию, это не означает, что телефон автоматически перейдет в обычный режим, когда временной интервал закончится. Если вам это необходимо,создайте другое правило с другим временным интервалом.</string>
<string name="helpTextSound">На главном экране есть возможность заблокировать изменение уровня громкости вызова сконфигурированными правилами, например, вы можете быть в ситуации или месте, где необходим обычный режим звука, но в настоящее время его использовать нельзя. Эта функция автоматически отключится по истечении заданного времени. Нажмите кнопку +, чтобы задать необходимый период времени. После включения, вы можете вручную выключить его с помощью кнопки переключения (и таким образом снова включить изменения громкости звука).</string>
<string name="toggableRules">Переключаемые правила</string>
<string name="helpTextToggable">Правила имеют флаг &quot;Переключаемый&quot;. Это означает, что если правило выполняется, а затем те же самые триггеры применяются снова, то правило будет выполняться в противоположное состояние, если это возможно. В настоящее время это будет происходить только с NFC-метками. Если вы поднесете телефон к NFC-метке повтороно и с ними будет связано правило с флагом “Переключаемый”, оно будет выполнять противоположное текущему состоянию действие, например, Wi-Fi будет отключен, если он в данный момент включен.</string>
<string name="helpTextProcessMonitoring">Если вы создадите правило мониторинга процесса, приложение будет проверять наличие этого процесса каждые x секунд (период может быть изменён в настройках). Увеличение периода мониторинга приведёт к задержке срабатывания правила, но частый мониторинг повышает потребление батареи. И Android не отправляет широковещательные сообщения такого рода.</string>
<string name="helpTitleEnergySaving">Энергосбережение</string>
<string name="speedMaximumTimeBetweenLocations">Максимальное время между 2 местоположениями для определения скорости.</string>
<string name="speedMaximumTime">Время в минутах</string>
<string name="exceeds">превышает</string>
<string name="dropsBelow">падает ниже</string>
<string name="settingsCategoryNoiseLevelMeasurements">Измерение уровня шума</string>
<string name="timeBetweenNoiseLevelMeasurementsSummary">Секунды между измерениями уровня шума</string>
<string name="timeBetweenNoiseLevelMeasurementsTitle">Секунды между измерениями уровня шума</string>
<string name="lengthOfNoiseLevelMeasurementsSummary">Длина в секундах для каждого измерения уровня шума</string>
<string name="lengthOfNoiseLevelMeasurementsTitle">Длина каждого измерения уровня шума</string>
<string name="referenceValueForNoiseLevelMeasurementsSummary">Физическое эталонное значение для измерения уровня шума</string>
<string name="referenceValueForNoiseLevelMeasurementsTitle">Эталон для измерения шума</string>
<string name="logLevelSummary">Уровень журнала (1 = минимум, 5 = максимум)</string>
<string name="logLevelTitle">Уровень журнала</string>
<string name="ruleActive">Правило активно</string>
<string name="triggerPointOfInterest">Местоположение </string>
<string name="triggerTimeFrame">Временной интервал</string>
<string name="triggerCharging">Зарядка аккумулятора</string>
<string name="triggerUsb_host_connection">USB-подключение к компьютеру</string>
<string name="triggerSpeed">Скорость</string>
<string name="triggerNoiseLevel">Уровень фонового шума</string>
<string name="actionSetWifi">Wi-Fi</string>
<string name="actionSetBluetooth">Bluetooth</string>
<string name="actionSetUsbTethering">Режим USB-модема</string>
<string name="actionSetWifiTethering">Режим Wi-Fi-точки доступа</string>
<string name="actionSetBluetoothTethering">Режим Bluetooth-модема</string>
<string name="actionSetDisplayRotation">Вращение дисплея</string>
<string name="actionTurnWifiOn">включить Wi-Fi</string>
<string name="actionTurnWifiOff">выключить Wi-Fi</string>
<string name="actionTurnBluetoothOn">включить Bluetooth</string>
<string name="actionTurnBluetoothOff">выключить Bluetooth</string>
<string name="actionTriggerUrl">Вызвать URL-адрес</string>
<string name="actionChangeSoundProfile">Изменение звукового профиля</string>
<string name="actionTurnUsbTetheringOn">включить режим USB-модема</string>
<string name="actionTurnUsbTetheringOff">выключить режим USB-модема</string>
<string name="actionTurnWifiTetheringOn">включить Wi-Fi точку доступа</string>
<string name="actionTurnWifiTetheringOff">выключить Wi-Fi точку доступа</string>
<string name="actionTurnBluetoothTetheringOn">включить режим Bluetooth-модема</string>
<string name="actionTurnBluetoothTetheringOff">выключить режим Bluetooth-модема</string>
<string name="actionTurnAirplaneModeOn">включить режим полета</string>
<string name="actionTurnAirplaneModeOff">выключить режим полета</string>
<string name="actionEnableScreenRotation">включить поворот экрана</string>
<string name="actionDisableScreenRotation">отключить поворот экрана</string>
<string name="screenRotationEnabled">Поворот экрана включен.</string>
<string name="screenRotationDisabled">Поворот экрана отключен.</string>
<string name="screenRotationAlreadyEnabled">Поворот экрана уже был включен.</string>
<string name="screenRotationAlreadyDisabled">Поворот экрана уже был отключен.</string>
<string name="noPoisDefinedShort">Местоположения не созданы.</string>
<string name="activePoi">Активное местоположение:</string>
<string name="closestPoi">Ближайшее местоположение:</string>
<string name="overview">Обзор</string>
<string name="poi">Местоположение </string>
<string name="pois">Местоположения</string>
<string name="helpTextPoi">Местоположение состоит из GPS-координат и радиуса. Поскольку позиционирование через вышки сотовой связи довольно неточно (но быстро и эффективно), не указывайте радиус слишком маленьким. Приложение предложит вам минимальный радиус при создании нового местоположения.</string>
<string name="serviceNotRunning">Служба не работает.</string>
<string name="general">Общая информация</string>
<string name="generalText">Чтобы использовать эту программу, вы должны настроить правила. Они содержат триггеры, например, вхождение в зону местоположения или начало временного интервала. После того, как это будет сделано, нажмите кнопку включения/выключения на главном экране.</string>
<string name="unknownActionSpecified" translatable="false">Unknown action specified</string>
<string name="logErrorTriggeringUrl" translatable="false">Error triggering URL</string>
<string name="errorChangingScreenRotation" translatable="false">Error changing screen rotation</string>
<string name="errorDeterminingWifiApState" translatable="false">Error determining wifiAp state</string>
<string name="errorActivatingWifiAp" translatable="false">Error activating wifiAp</string>
<string name="failedToTriggerBluetooth">Не удалось запустить Bluetooth. Есть ли у этого устройства Bluetooth?</string>
<string name="logAttemptingDownloadOf" translatable="false">attempting download of</string>
<string name="logErrorGettingConnectionManagerService" translatable="false">Error getting connectionManager service. Not doing anything to UsbTethering.</string>
<string name="logErrorDeterminingCurrentUsbTetheringState" translatable="false">Error determining current UsbTethering state.</string>
<string name="logDetectingTetherableUsbInterface" translatable="false">Detecting tetherable usb interface.</string>
<string name="logClearingBothLocationListeners" translatable="false">Clearing both location listeners.</string>
<string name="logStartingServiceAfterAppUpdate" translatable="false">Starting service after app update.</string>
<string name="logNotStartingServiceAfterAppUpdate" translatable="false">Not starting service after app update.</string>
<string name="logStartingServiceAtPhoneBoot" translatable="false">Starting service at phone boot.</string>
<string name="logNotStartingServiceAtPhoneBoot" translatable="false">Not starting service at phone boot.</string>
<string name="applicationHasBeenUpdated" translatable="false">Application has been updated.</string>
<string name="startServiceAfterAppUpdate">Запустить службу автоматически после обновления приложения, если она была запущена ранее.</string>
<string name="startServiceAfterAppUpdateShort">Запустить службу после обновления</string>
<string name="wifiConnection">Подключение Wi-Fi</string>
<string name="wifiName">Имя Wi-Fi</string>
<string name="enterWifiName">Введите имя Wi-Fi. Оставьте пустым для любого Wi-Fi.</string>
<string name="cancel">Отмена</string>
<string name="ruleDoesntApplyWeAreSlowerThan" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. We are slower than</string>
<string name="ruleDoesntApplyWeAreFasterThan" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. We are faster than</string>
<string name="ruleDoesntApplyItsQuieterThan" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. It\&apos;s quieter than</string>
<string name="ruleDoesntApplyItsLouderThan" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. It\&apos;s louder than</string>
<string name="ruleDoesntApplyBatteryLowerThan" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Battery level is lower than</string>
<string name="ruleDoesntApplyBatteryHigherThan" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Battery level is higher than</string>
<string name="ruleDoesntApplyNotTheCorrectSsid" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Not the correct SSID (demanded: \&quot;%2$s\&quot;, given: \&quot;%3$s\&quot;).</string>
<string name="ruleDoesntApplyNoTagLabel" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. There is no tag label or not tag at all.</string>
<string name="ruleDoesntApplyWrongTagLabel" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Wrong tag label.</string>
<string name="ruleIsDeactivatedCantApply" translatable="false">Rule %1$s is deactivated, can\&apos;t apply.</string>
<string name="starting">запуск</string>
<string name="stopping">остановка</string>
<string name="connecting">подключение</string>
<string name="disconnecting">отсоединение</string>
<string name="exceeding">превышение</string>
<string name="droppingBelow">опускание ниже</string>
<string name="connectedToWifi">подключено к Wi-Fi \&quot;%1$s\&quot;</string>
<string name="disconnectedFromWifi">отключено от Wi-Fi \&quot;%1$s\&quot;</string>
<string name="anyWifi">любой Wi-Fi</string>
<string name="cantStopIt">Невозможно остановить.</string>
<string name="settingsCategoryHttp">HTTP(s) Запросы</string>
<string name="httpAcceptAllCertificatesTitle">Принять все сертификаты</string>
<string name="httpAcceptAllCertificatesSummary">Пропустить проверку валидности SSL-сертификатов (рекомендуется не активировать эту функцию)</string>
<string name="httpAttemptsSummary">Количество попыток в случае ошибок подключения для HTTP-запросов</string>
<string name="httpAttemptsTitle">Количество попыток HTTP</string>
<string name="httpAttemptsTimeoutSummary">Тайм-аут для HTTP-запросов [секунды]</string>
<string name="httpAttemptsTimeoutTitle">Тайм-аут [сек]</string>
<string name="httpAttemptGapSummary">Пауза перед очередной попыткой [секунды]</string>
<string name="httpAttemptGapTitle">Пауза [сек]</string>
<string name="runManually">Запуск вручную</string>
<string name="serviceHasToRunForThat">Для этого служба должна быть запущена.</string>
<string name="gpsComparison">Сравнение GPS</string>
<string name="gpsComparisonTimeoutStop" translatable="false">Stopping comparison GPS measurement due to timeout.</string>
<string name="timeoutForGpsComparisonsTitle">Тайм-аут GPS [сек]</string>
<string name="timeoutForGpsComparisonsSummary">Максимальное время получения GPS-местоположения в секундах. По истечении этого времени будет применено последнее известное местоположение.</string>
<string name="startingGpsTimeout" translatable="false">Starting GPS timeout.</string>
<string name="forcedLocationUpdate" translatable="false">Forced location update</string>
<string name="forcedLocationUpdateLong" translatable="false">Due to timeout in comparison measurement the last best location will be applied.</string>
<string name="rememberLastActivePoiSummary">Если вы находитесь в каком-то местоположении, перезагружаете устройство или приложение и покидаете это местоположение, при старте приложение будет запускать правила, связанные с выходом из этого местоположения.</string>
<string name="rememberLastActivePoiTitle">Запомнить последнее активное местоположение</string>
<string name="muteTextToSpeechDuringCallsTitle">Отключение звука во время звонков</string>
<string name="muteTextToSpeechDuringCallsSummary">Отключение звука TextToSpeech во время звонков</string>
<string name="anotherPoiByThatName">Местоположение с таким названием уже существует.</string>
<string name="anotherRuleByThatName">Правило с таким названием уже существует.</string>
<string name="startOtherActivity">Запуск другого приложения</string>
<string name="selectApplication">Выберите приложение</string>
<string name="selectPackageOfApplication">Выберите пакет приложения</string>
<string name="selectActivityToBeStarted">Выберите Activity выбранного пакета</string>
<string name="errorStartingOtherActivity">Ошибка запуска Activity</string>
<string name="anotherAppIsRunning">Другое приложение запускается/останавливается</string>
<string name="settingsCategoryProcessMonitoring">Мониторинг процесса</string>
<string name="timeBetweenProcessMonitoringsTitle">Период мониторингама процесса в секундах</string>
<string name="timeBetweenProcessMonitoringsSummary">Чем меньше, тем выше расход батареи</string>
<string name="refreshingProcessList" translatable="false">Refreshing process list.</string>
<string name="processes">Процессы</string>
<string name="startingPeriodicProcessMonitoringEngine" translatable="false">Starting periodic process monitoring engine.</string>
<string name="processMonitoring">Мониторинг процесса</string>
<string name="periodicProcessMonitoringIsAlreadyRunning" translatable="false">Periodic process monitoring is already running. Won\&apos;t start it again.</string>
<string name="stoppingPeriodicProcessMonitoringEngine" translatable="false">Stopping periodic process monitoring engine.</string>
<string name="periodicProcessMonitoringIsNotActive" translatable="false">Periodic process monitoring is not active. Can\&apos;t stop it.</string>
<string name="periodicProcessMonitoringStarted" translatable="false">Periodic process monitoring started.</string>
<string name="periodicProcessMonitoringStopped" translatable="false">Periodic process monitoring stopped.</string>
<string name="rearmingProcessMonitoringMessage" translatable="false">Rearming process monitoring message.</string>
<string name="notRearmingProcessMonitoringMessageStopRequested" translatable="false">Not rearming process monitoring message, stop requested.</string>
<string name="messageReceivedStatingProcessMonitoringIsComplete" translatable="false">Message received stating process monitoring is complete.</string>
<string name="appStarted" translatable="false">App started.</string>
<string name="appStopped" translatable="false">App stopped.</string>
<string name="runningApp" translatable="false">Running app</string>
<string name="errorWritingSettingsToPersistentMemory" translatable="false">Error writing settings to persistent memory.</string>
<string name="settings">Настройки</string>
<string name="writingSettingsToPersistentMemory" translatable="false">Writing settings to persistent memory.</string>
<string name="refreshingSettingsFromFileToMemory" translatable="false">Refreshing settings from file to memory.</string>
<string name="errorReadingSettings" translatable="false">Error reading settings.</string>
<string name="invalidStuffStoredInSettingsErasing" translatable="false">Invalid stuff stored in settings. Erasing settings...</string>
<string name="initializingSettingsToPersistentMemory" translatable="false">Initializing settings to persistent memory.</string>
<string name="errorInitializingSettingsToPersistentMemory" translatable="false">Error initializing settings to persistent memory.</string>
<string name="settingsErased">Настройки стерты.</string>
<string name="settingsSetToDefault">Настройки установлены по умолчанию.</string>
<string name="batteryLevel">Уровень заряда батареи</string>
<string name="selectSpeed">Выберите скорость</string>
<string name="selectBattery">Выберите уровень заряда батареи</string>
<string name="applyingSettingsAndRules" translatable="false">Applying settings, rules and locations.</string>
<string name="privacy">Политика конфиденциальности</string>
<string name="privacyConfirmationText">На вашем устройстве будет запущен браузер и загрузится политика конфиденциальности с веб-сайта разработчика.</string>
<string name="waitBeforeNextAction">Ожидание перед следующим действием</string>
<string name="wakeupDevice">Пробудить устройство</string>
<string name="waitBeforeNextActionEnterValue">Введите значение в миллисекундах, сколько времени необходимо ждать перед следующеим действием.</string>
<string name="wakeupDeviceValue">Введите значение в миллисекундах как долго устройство должно бодрствовать. 0 для значений по умолчанию.</string>
<string name="enterAPositiveValidNonDecimalNumber">Введите положительное действительное не десятичное число.</string>
<string name="moveUp">Переместить вверх</string>
<string name="moveDown">Переместить вниз</string>
<string name="cantMoveUp">Невозможно переместить элемент вверх. Он уже находится на самом верху.</string>
<string name="cantMoveDown">Невозможно переместить элемент вниз. Он уже в самом низу.</string>
<string name="wifiNameSpecifiedCheckingThat" translatable="false">Wifi name specified, checking that.</string>
<string name="wifiNameMatchesRuleWillApply" translatable="false">Wifi name matches. Rule will apply.</string>
<string name="noWifiNameSpecifiedAnyWillDo" translatable="false">No wifi name specified, any will do.</string>
<string name="ruleCheckOf" translatable="false">RuleCheck of %1$s</string>
<string name="airplaneMode">Режим полета</string>
<string name="activate">Активировать</string>
<string name="deactivate">Деактивировать</string>
<string name="airplaneModeSdk17Warning">Начиная с версии Android 4.2 эта функция работает только в том случае, если на вашем устройстве есть root-права.</string>
<string name="triggerUrlReplacementPositionError" translatable="false">You asked for a position to be added to your URL. Unfortunately at this point I do not have any location, yet.</string>
<string name="addIntentValue">Добавить Intent пару</string>
<string name="parameterName">Имя параметра</string>
<string name="parameterValue">Значение параметра</string>
<string name="parameterType">Тип параметра</string>
<string name="selectTypeOfIntentPair">Выберите тип для Intent пары.</string>
<string name="enterNameForIntentPair">Введите имя для Intent пары.</string>
<string name="enterValueForIntentPair">Введите значение для Intent пары.</string>
<string name="whatToDoWithIntentPair">Что делать с парой?</string>
<string name="gettingListOfInstalledApplications">Получение списка установленных приложений...</string>
<string name="timeFrameWhichDays">В какие дни?</string>
<string name="insideOrOutsideTimeFrames">Внутри или вне этих временных интервалов?</string>
<string name="selectToggleDirection">Включить или выключить?</string>
<string name="name">Имя</string>
<string name="radiusWithUnit">Радиус [м]</string>
<string name="status">Статус</string>
<string name="actionDataConnection">Подключение для передачи данных</string>
<string name="actionSetDataConnectionOn">включить мобильные данные</string>
<string name="actionSetDataConnectionOff">выключить мобильные данные</string>
<string name="roaming">Роуминг</string>
<string name="activated">активировано</string>
<string name="deactivated">деактивировано</string>
<string name="until">пока</string>
<string name="application">Приложение</string>
<string name="is"></string>
<string name="phoneCall">Телефонный звонок</string>
<string name="with">с</string>
<string name="phoneNumber">Номер телефона</string>
<string name="enterPhoneNumber">Введите номер телефона. Оставьте пустым для любого номера телефона.</string>
<string name="phoneDirection">Выберите вызов\nнаправление</string>
<string name="any">Любой</string>
<string name="incoming">входящий</string>
<string name="outgoing">исходящий</string>
<string name="incomingAdjective">входящий</string>
<string name="outgoingAdjective">исходящий</string>
<string name="anyNumber">любой номер</string>
<string name="number">номер</string>
<string name="nfcTag">NFC-метка</string>
<string name="closeTo">рядом с</string>
<string name="withLabel">с меткой</string>
<string name="deviceDoesNotHaveNfc">Похоже, у этого устройства нет NFC.</string>
<string name="nfcReadTag">Считывание идентификатора из метки</string>
<string name="nfcWriteTag">Записать метку</string>
<string name="nfcEnterValidIdentifier">Введите название метки (например, &quot;Входная дверь&quot;).</string>
<string name="nfcTagWrittenSuccessfully">Метка записана успешно.</string>
<string name="nfcTagWriteError">Ошибка записи метки. Устройство поднесено к метке?</string>
<string name="nfcTagDiscovered">Метка обнаружена.</string>
<string name="nfcBringTagIntoRange">Поднесите NFC-метку.</string>
<string name="nfcTagFoundWithText">Найдена метка с текстом:</string>
<string name="nfcUnsupportedEncoding">Неподдерживаемая кодировка:</string>
<string name="nfcNoNdefIntentBut">Нет NFC NDEF Intent, но</string>
<string name="nfcNotSupportedInThisAndroidVersionYet">NFC пока не поддерживается в этой версии Android.</string>
<string name="cantRunRule">Не удается запустить правила.</string>
<string name="cantDownloadTooFewRequestsInSettings" translatable="false">Can\&apos;t download anything. Amount of http requests in settings is lower than 1.</string>
<string name="nfcApplyTagToRule">Применить метку к правилу</string>
<string name="nfcTagReadSuccessfully">Метка прочитана успешно.</string>
<string name="nfcValueNotSuitable">Сохранённое значение не подходит.</string>
<string name="nfcNoTag">Метки нет.</string>
<string name="newNfcId">Записать новый NFC идентификатор</string>
<string name="useExistingTag">Использовать существующую NFC-метку</string>
<string name="newId">Новый идентификатор:</string>
<string name="currentId">Текущий идентификатор:</string>
<string name="nfcTagDataNotUsable">Данные метки некорректны, запишите заново.</string>
<string name="nfcBringTagIntoRangeToRead">Поднесите метку для чтения.</string>
<string name="toggleRule">Переключаемое правило</string>
<string name="toggling">Переключение</string>
<string name="toggle">переключить</string>
<string name="overlapBetweenPois">Обнаружено перекрытие с местоположением %1$s на %2$s метров. Уменьшите радиус хотя бы на это значение.</string>
<string name="noOverLap" translatable="false">No overlap to other locations detected.</string>
<string name="ruleToggable" translatable="false">Rule %1$s is toggable.</string>
<string name="ruleNotToggable" translatable="false">Rule %1$s is not suitable for toggling.</string>
<string name="none">Нет</string>
<string name="anyLocation">любое местоположение</string>
<string name="invalidPoiName">Неверное имя для местоположения.</string>
<string name="eraseSettings">Стереть настройки</string>
<string name="defaultSettings">Настройки по умолчанию</string>
<string name="areYouSure">Вы уверены?</string>
<string name="poiCouldBeInRange" translatable="false">At least location %1$s could be in range, if not others in addition.</string>
<string name="noPoiInRelevantRange" translatable="false">No location in relevant range.</string>
<string name="activityDetection">Обнаружение активности</string>
<string name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION">Обнаружение активности</string>
<string name="detectedActivity">Обнаруженная активность:</string>
<string name="detectedActivityInVehicle">В транспортном средстве (автомобиль /автобус)</string>
<string name="detectedActivityOnBicycle">На велосипеде</string>
<string name="detectedActivityOnFoot">Пешком</string>
<string name="detectedActivityStill">Без движения</string>
<string name="detectedActivityUnknown">неизвестно</string>
<string name="detectedActivityTilting">Наклон</string>
<string name="detectedActivityWalking">Ходьба</string>
<string name="detectedActivityRunning">Бег</string>
<string name="detectedActivityInvalidStatus">Недопустимая активность</string>
<string name="ruleDoesntApplyActivityGivenButTooLowProbability" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Detected activity %2$s given, but too low probability (%3$s %%), required %4$s %%.</string>
<string name="ruleDoesntApplyActivityNotPresent" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Required activity %2$s not present.</string>
<string name="selectTypeOfActivity">Выберите вид активности</string>
<string name="triggerOnlyAvailableIfPlayServicesInstalled">Этот триггер доступен только, если установлены службы Google Play.</string>
<string name="activityDetectionFrequencyTitle">Частота обнаружения активности [сек]</string>
<string name="activityDetectionFrequencySummary">Секунды между попытками обнаружения активности.</string>
<string name="activityDetectionRequiredProbabilityTitle">Вероятность обнаружения активности</string>
<string name="activityDetectionRequiredProbabilitySummary">Определенность, исходя из которой активность принимается как факт.</string>
<string name="incomingCallFrom">Входящий телефонный звонок от %1$s.</string>
<string name="outgoingCallTo">Исходящий телефонный звонок до %1$s.</string>
<string name="actionSpeakText">Говорить текст</string>
<string name="textToSpeak">Текст в речь</string>
<string name="toggleNotAllowed">В настоящее время переключение разрешено только для правил, имеющих NFC-метки в качестве триггера. Дополнительные сведения см. в справке.</string>
<string name="errorReadingPoisAndRulesFromFile">Ошибка чтения местоположений и правил из файла.</string>
<string name="noDataChangedReadingAnyway">Похоже, что изменения данных не были сохранены. Однако в памяти могут быть изменения, которые необходимо откатить. Перечитываю файл.</string>
<string name="bluetoothConnection">Подключение по Bluetooth</string>
<string name="bluetoothConnectionTo">Подключение Bluetooth к %1$s</string>
<string name="bluetoothDisconnectFrom">Подключение Bluetooth к %1$s разорвано</string>
<string name="bluetoothDeviceInRange">Устройство Bluetooth %1$s в диапазоне.</string>
<string name="bluetoothDeviceOutOfRange">Устройство Bluetooth %1$s вне диапазона.</string>
<string name="anyDevice">любое устройство</string>
<string name="ruleDoesntApplyNotTheCorrectDeviceName" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Not the correct bluetooth device name.</string>
<string name="ruleDoesntApplyNotTheCorrectDeviceAddress" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Not the correct bluetooth device address.</string>
<string name="noDevice">нет устройства</string>
<string name="selectDeviceFromList">один из списка</string>
<string name="connectionToDevice">подключение к устройству</string>
<string name="disconnectionFromDevice">отключение от устройства</string>
<string name="deviceInRange">устройство в диапазоне</string>
<string name="deviceOutOfRange">устройство вне зоны досягаемости</string>
<string name="selectDeviceOption">Выберите опцию устройства.</string>
<string name="selectConnectionOption">Выберите вариант подключения.</string>
<string name="ruleDoesntApplyDeviceInRangeButShouldNotBe" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Device is in range, but should not be.</string>
<string name="ruleDoesntApplyStateNotCorrect" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Wrong state.</string>
<string name="triggerHeadsetPlugged">Подключение гарнитуры</string>
<string name="actionPlayMusic">Открыть музыкальный плеер</string>
<string name="headsetConnected">Гарнитура (тип: %1$s) подключена</string>
<string name="headsetDisconnected">Гарнитура (тип: %1$s) отключена</string>
<string name="headphoneSimple">Наушники</string>
<string name="headphoneMicrophone">Микрофон</string>
<string name="headphoneAny">Любой</string>
<string name="headphoneSelectType">Выберите тип гарнитуры</string>
<string name="ruleDoesntApplyWrongHeadphoneType" translatable="false">Rule %1$s doesn\&apos;t apply. Wrong headphone type.</string>
<string name="ignoringActivityDetectionUpdateTooSoon" translatable="false">Ignoring activity detection update. Came in sooner that %1$s seconds.</string>
<string name="whatsThis">Что это такое?</string>
<string name="atLeastRuleXisUsingY" translatable="false">At least rule \&quot;%1$s\&quot; is using a trigger of type \&quot;%2$s\&quot;.</string>
<string name="privacyLocationingTitle">Только приватное определение местоположения</string>
<string name="privacyLocationingSummary">Избегайте методов определения местоположения, которые могут отправить ваши данные внешним компаниями, например Google. При включении будет использоваться только GPS, определение местоположения может занять больше времени или работать менее надежно.</string>
<string name="enforcingGps" translatable="false">Private Locationing enabled, enforcing GPS use.</string>
<string name="notEnforcingGps" translatable="false">Private Locationing not enabled, using regular provider search.</string>
<string name="gpsMeasurement" translatable="false">GPS measurement</string>
<string name="gpsMeasurementTimeout" translatable="false">GPS measurement stopped due to timeout.</string>
<string name="cellMastChanged" translatable="false">Cell tower changed: %1$s</string>
<string name="noiseDetectionHint">Если вы думаете, что обнаружение шума работает некорректно (в зависимости от значения, которое вы указываете), пожалуйста, имейте в виду, что каждое устройство отличается, поэтому вы можете изменить &quot;Эталон для измерения шума&quot; в настройках. См . http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel для получения дополнительной информации. Для калибровки устройства можно использовать калибратор громкости на главном экране.</string>
<string name="hint">Подсказка</string>
<string name="selectNoiseLevel">Выбор уровня шума</string>
<string name="poiHasWifiStoppingCellLocationListener" translatable="false">Location has wifi. Stopping CellLocationChangedReceiver.</string>
<string name="poiHasNoWifiNotStoppingCellLocationListener" translatable="false">Location doesn\&apos;t have wifi. Not stopping CellLocationChangedReceiver.</string>
<string name="showOnMap">Показать на карте</string>
<string name="noMapsApplicationFound">На вашем устройстве нет приложения просмотра карт.</string>
<string name="locationEngineNotActive">Сервис определения местоположения не активен.</string>
<string name="addProfile">Добавить профиль</string>
<string name="profile">Профиль</string>
<string name="soundMode">Звуковой режим</string>
<string name="volumes">Громкость</string>
<string name="incomingCallsRingtone">Звуковой сигнал для входящих вызовов</string>
<string name="notificationRingtone">Звуковой сигнал для у